close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy kat. C


Ró┼╝a Wielka, dnia 10 wrzesie┼ä 2018 r.

 

ZOF 16/2018

 

ZAPYTANIEOFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja szkolenia na prawo jazdy kat. C dla 2 uczestników projektu

„Jak Feniks z popio┼éów” nr RPWP.07.01.02-30-0096/16 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.

Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”, Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

 

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznychw zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznikaw zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

 

Zapytanie           zosta┼éo             upublicznione               na            stronie           internetowej           Zamawiaj─ůcego  www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

 

1. Zamawiaj─ůcy:

 

Fundacja Nowy Horyzont

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253, Regon 300527519

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

 

2. Opisprzedmiotuzamówienia:

 

KodCPV:80530000-8– Us┼éugi szkolenia zawodowego

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kategorii prawa jazdy kat. C dla  2 osób uczestników  projektu. Miejsce realizacji szkole┼ä Pi┼éa i do 20 km od Pi┼éy,

 1. Czas trwania szkolenia :
 • kurs prawa jazdy kat. C trwa 50 godzin (20 godzin zaj─Ö─ç teoretycznych i 30 godzin zaj─Ö─ç praktycznych) przy czym jedna godzina zaj─Ö─ç teoretycznych = 45 minut, za┼Ť jedna godzina zaj─Ö─ç praktycznych = 60 minut,

Program szkolenia musi obejmowa─ç nast─Öpuj─ůce tematy zaj─Ö─ç edukacyjnych:

 • repetytorium z przepisów ruchu drogowego,
 • zarys budowy samochodu,
 • zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska,
 • nauka jazdy,
 • zasady obs┼éugi technicznej,
 • technika kierowania samochodem osobowym/ci─Ö┼╝arowym/z przyczep─ů.

 

Program szkolenia musi by─ç zgodny z rozporz─ůdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców.

Program szkolenia musi by─ç zgodny z tre┼Ťci─ů rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy.

3. Wykonawca jest zobowi─ůzany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materia┼éów dydaktycznych oraz przekazania uczestnikom szkolenia, w pierwszym dniu szkolenia, kompletu materia┼éów szkoleniowych     b─Öd─ůcych przedmiotem programu szkolenia.

4. Zaj─Öcia teoretyczne i praktyczne musz─ů  by─ç  prowadzone  przez  wyk┼éadowców  i instruktorów posiadaj─ůcych niezb─Ödne kwalifikacje, zasób wiedzy oraz do┼Ťwiadczenie zawodowe, zapewniaj─ůce nale┼╝yt─ů realizacj─Ö zamówienia.

5          Zaj─Öcia teoretyczne w ramach kursu prawa jazdy musz─ů odbywa─ç si─Ö przy u┼╝yciu systemu komputerowego zbli┼╝onego do systemu stosowanego na egzaminie pa┼ästwowym, natomiast zaj─Öcia praktyczne musz─ů by─ç prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mie┼Ťcie i poza miastem.

6. Wykonawca zapewnia sal─Ö szkoleniow─ů wyposa┼╝on─ů w niezb─Ödny sprz─Öt, urz─ůdzenia i pomoce dydaktyczne. Sala powinna spe┼énia─ç wymagania okre┼Ťlone w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

7. Wykonawca zapewnia plac manewrowy do przeprowadzenia  zaj─Ö─ç praktycznych, spe┼éniaj─ůcy wymagania okre┼Ťlone w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

 • Wykonawca zapewnia niezb─Ödny/-e pojazd/-y wymagany/-e do nale┼╝ytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zaj─Öcia praktyczne Wykonawca musi zapewni─ç pojazd/-y o stanie technicznym gwarantuj─ůcym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie.
 1. Pojazdy mechaniczne na których b─Ödzie prowadzone szkolenie b─Öd─ů w pe┼éni sprawne technicznie.
 2. Wykonawcy przys┼éuguje wynagrodzenie za faktycznie przeszkolonego uczestnika. Za uczestnika przeszkolonego uwa┼╝a si─Ö uczestnika, któremu wydano za┼Ťwiadczenie o uko┼äczeniu szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj─ůcych pojazdami (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 600).
 3. Szkolenie musi zako┼äczy─ç si─Ö egzaminami wewn─Ötrznymi oraz egzaminem pa┼ästwowym w Wojewódzkim O┼Ťrodku Ruchu Drogowego i egzaminem pa┼ästwowym na ┼Ťwiadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisj─ů powo┼éan─ů przez Wojewod─Ö Wielkopolskiego.
  1. Wykonawca jest zobowi─ůzany do dokonania op┼éaty za:

a)                  pierwszy egzamin pa┼ästwowy (teoretyczny i praktyczny) wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. C,

b)                  pierwszy test kwalifikacyjny, o którym mowa w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy rzeczy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z pó┼║n. zm.).

c)                  badania lekarskie

d)                  badania psychologiczne (je┼Ťli dotyczy)

 1. Koszty egzaminów wewn─Ötrznych, koszty egzaminów pa┼ästwowych , bada┼ä lekarskich oraz bada┼ä psychologicznych (je┼Ťli dotyczy) wliczone s─ů do ceny kursu podanej przez Wykonawc─Ö.
  1. Zaj─Öcia teoretyczne musz─ů by─ç prowadzone wy┼é─ůcznie przez wyk┼éadowców w formie stacjonarnej. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkole┼ä e-learningowych.
  2. Wykonawca zapewni realizacj─Ö kursu w sposób rzetelny, tak aby uczestnik mia┼é du┼╝e prawdopodobie┼ästwo uzyskania pozytywnych wyników egzaminów za pierwszym podej┼Ťciem.

 

15. Na zako┼äczenie kursu uczestnicy musz─ů otrzyma─ç za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta┼écenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622) lub inne równowa┼╝ne wydane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz ┼Ťwiadectwa kwalifikacji zawodowej.

16.        Us┼éuga szkoleniowa winna by─ç wykonana:

 • w dostosowanych ilo┼Ťciowo i jako┼Ťciowo pomieszczeniach, z uwzgl─Ödnieniem bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporz─ůdzeniem MPiPS z dnia 26 wrze┼Ťnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze┼ästwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó┼║n. zm.),

 • w lokalach wyposa┼╝onych w odpowiedni sprz─Öt dydaktyczny i niezb─Ödne pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkole┼ä b─Öd─ůcych przedmiotem zamówienia.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1 Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 17.09.2018 do 16.11.2018 r.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

 

 • Pila – egzaminy pa┼ästwowe,
 • Pi┼éa oraz obszar do 20 km od Pi┼éy- zaj─Öcia teoretyczne oraz zaj─Öcia praktyczne.
 • plac manewrowy w Pile lub do 20 km od Pi┼éy oraz w ruchu drogowym na terenie Pi┼éy i poza miastem –zaj─Öcia praktyczne,

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1: Posiadanie uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci: Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez  wojewódzki urz─ůd pracy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö instytucji szkoleniowej (art. 20 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),

2)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 2: Wykonawca posiada  wpis do rejestru

przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodki szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1 – (za┼Ťwiadczenie od Wojewody Wielkopolskiego)-  sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: Wykonawca posiada wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej – (aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG)- sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: Program szkolenia musi spe┼énia─ç wszystkie wymagania okre┼Ťlone w Zamówieniu– sposób oceny:          spe┼énia/nie spe┼énia.

5)  warunek dopuszczaj─ůcy numer 5: dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy wymagania do prowadzenia zaj─Ö─ç

 

praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. C oraz dysponuj─ů pojazdem do prowadzenia zaj─Ö─ç praktycznych kursów prawa jazdy kat. C spe┼éniaj─ůcych wymogi bezpiecze┼ästwa jazdy, przystosowanie do nauki,

6) warunek dopuszczaj─ůcy numer 6: znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö szkolenia 1 osoby na danym kursie, a ponadto oferent powinien do┼é─ůczy─ç do oferty:

 

 

 1. kserokopie po┼Ťwiadczonych za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie warunków 1-3

 

 1. program szkolenia

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Sposób przygotowaniaoferty:

 

 1. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim, pisemnie na papierze przy u┼╝yciu no┼Ťnika pisma nie  ulegaj─ůcego  usuni─Öciu  bez  pozostawienia  ┼Ťladów,  wszelkie  pisma  sporz─ůdzone w j─Özykach obcych musz─ů by─ç przet┼éumaczone na j─Özyk polski i podczas oceny ofert Zamawiaj─ůcy b─Ödzie opiera┼é si─Ö na tek┼Ťcie przet┼éumaczonym,
 3. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 4. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Wykonawc─Ö,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
  2. Ka┼╝da poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty,
  3. Ofert─Ö (wraz z za┼é─ůcznikami) nale┼╝y umie┼Ťci─ç w zamkni─Ötej kopercie. Koperta powinna by─ç nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budzi┼éo to ┼╝adnych w─ůtpliwo┼Ťci co do mo┼╝liwo┼Ťci jej wcze┼Ťniejszego otwarcia lub ujawnienia tre┼Ťci oferty przez osoby nieupowa┼╝nione. Koperta b─Ödzie zaadresowana na adres Zamawiaj─ůcego, a ponadto b─Ödzie posiada─ç oznaczenie:

 

 

„Kurs prawa jazdy kat. C".

 

 1. W wewn─Ötrznej kopercie poza nazw─ů post─Öpowania musi by─ç podana nazwa i dok┼éadny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy.
 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci─ů┼╝aj─ů wy┼é─ůcznie Wykonawc─Ö.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
  2. lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
  3. lub wysłać na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
 2. Termin z┼éo┼╝enia oferty: 17.09.2018 r. do godziny 10.00 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.

3.         Miejsce i termin otwarcia ofert: w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 12.00.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert zostanie niezw┼éocznie zwrócona Wykonawcy.
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

6. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

7. Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

 

8. Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury.

 

9. Pozostałe informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z wykonawcami: Beata Wi┼Ťniewska  , 600 879 909
  1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,
 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem. W za┼é─ůczeniu:
 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenie o braku powi─ůza┼ä kapita┼éowych i osobowych z Zamawiaj─ůcym

 

 

Za┼é─ůczniknr 1

 

 

 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö kursu prawa jazdy kat. C dla 2 osób zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz Fundacja Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto (cena obejmuje badania lekarskie, badania psychologiczne, koszt egzaminu pa┼ästwowego):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto przeszkolenia 1 osoby  (bez kosztów dodatkowych)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 17.09.2018 do 16.11.2018 r.

 

Ponadto o┼Ťwiadczam/y,┼╝e:

1)                  Oferta jest wa┼╝na 30 dni od daty jej z┼éo┼╝enia.

2)                  Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,

3)                  Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

 

OŚWIADCZENIA:

 

 1. O┼Ťwiadczam/y,   i┼╝     posiadam/y       uprawnienia          wykonywania                 okre┼Ťlonej         dzia┼éalno┼Ťci       lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania.
 2. O┼Ťwiadczam/y,   i┼╝     posiadam/y         do┼Ťwiadczenie, odpowiedni─ů                   kadr─Ö                 i kwalifikacje oraz znajduj─Ö/znajdujemy si─Ö w sytuacji ekonomicznej umo┼╝liwiaj─ůcej wykonanie zamówienia.
 3. O┼Ťwiadczam, i┼╝ dysponuj─Ö odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy wymagania do prowadzenia zaj─Ö─ç praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. C oraz dysponuj─ů pojazdem do prowadzenia zaj─Ö─ç praktycznych kursów prawa jazdy kat. C spe┼éniaj─ůcych wymogi bezpiecze┼ästwa jazdy, przystosowanie do nauki,
 4. O┼Ťwiadczam/y,   i┼╝ zapozna┼éam/em si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─çi podpis osób uprawnionych

dosk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniuWykonawcy

 

 

 

Za┼é─ůcznik2

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─çfirmowaWykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych

 

Przyst─Öpuj─ůc do post─Öpowania w sprawie udzielenia zamówienia o┼Ťwiadczam, ┼╝e nie jestem powi─ůzany osobowo lub kapita┼éowo z Zamawiaj─ůcym tj. Fundacja Nowy Horyzont

Przez powi─ůzania osobowe  lub kapita┼éowe rozumie  si─Ö wzajemne powi─ůzania pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami     wykonuj─ůcymi     w imieniu     Zamawiaj─ůcego     czynno┼Ťci     zwi─ůzane     z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc─ů, polegaj─ůce w szczególno┼Ťci na:

a)       uczestniczeniu w spó┼éce jako wspólnik spó┼éki cywilnej lub spó┼éki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udzia┼éów lub akcji;

c)      pe┼énieniu  funkcji   cz┼éonka   organu  nadzorczego   lub  zarz─ůdzaj─ůcego,  prokurenta, pe┼énomocnika;

d)      pozostawaniu w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te┼Ťciowie, zi─Ö─ç, synowa), w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze┼ästwo, krewni ma┼é┼╝onka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………….,dnia ………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─çi podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu Wykonawcy