close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

O fundacji 
Fundacja Nowy Horyzont w Pile utworzona została w 2007 r. przez osoby zawodowo zajmujące się poradnictwem psychologicznym, doradztwem zawodowym, pracą socjalną.Nasi współpracownicy doświadczenie zawodowe zdobywali w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Regionalnym Ośrodku EFS,Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski, Lokalnej Grupie Działania Krajna nad notecią, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,placówkach oświatowych.Realizujemy głównie projekty związane z szeroko pojętą integracją społeczną. Mamy za sobą realizację projektów finansowanych z EFS,FIO i Funduszu Pracy. Beneficjentami projektów były osoby karane, wykluczone ale także dzieci i młodzież - dla nich prowadziliśmy cykl zajęć pozalekcyjnych oraz poradnictwo zawodowe.Na zlecenie PUP realizowaliśmy Program Aktywizacja i Integracja w powiecie pilskim i powiecie wałeckim. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminami, Sądami Rejonowymi, szkołami, domami kultury  i innymi organizacjami.
Fundacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00307/2016  oraz do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 14884.
Po doświadczeniach w ramach różnych zrealizowanych projektów - stawiamy na  ekonomię społeczną! Utworzyliśmy Centrum Integracji Społecznej w Róży Wielkiej/Gmina Szydłowo oraz Przedsiębiorstwo Społeczne Ogrodnicy Krajobrazu. 
  •  Fundacja realizuje projekty głównie w obszarze integracji społecznej.Byliśmy partnerem kilku projektów realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki, samodzielnie realizowaliśmy projekt szkoleniowy dla osób skazanych "Jak Feniks z popiołów" .Prowadziliśmy w nim poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz oferowaliśmy różnorodne kursy zawodowe. Projekt odegrał pozytywną rolę w integracji osób wykluczonych,wielu z uczestników podjęło pracę. Duże zainteresowanie taką formą wsparcia spowodowało, że w 2015 r. zrealizowaliśmy drugą edycję tego projektu - tym razem finansowaną z PO FIO 2014-2020. Duży nacisk kładziemy na wolontariat -uczestnicy projektu pracowali społecznie na rzecz Domu Dziecka w Pile, DPS w Pile, LO oraz porządkowali bunkry Wału Pomorskiego.W 2016 była trzecia edycję tego projektu.a w 2017 czwarta. Można powiezieć, że wsparcie osób skazanych stało się naszą specjalnością.
  • W latach 2012-2013 realizowaliśmy też duży projekt zajęć dodatkowych dla młodzieży z gminy Szydłowo- udział w nim wzięło ponad 120 osób. W projekcie oferowaliśmy zajęcia aikido, tańca, rysunku, języka angielskiego, gry na gitarze. Uczestnicy wzięli udział w spływach kajakowych oraz wycieczkach krajoznawczych. Więcej o projekcie https://www.facebook.com/Projektszydlowo/?fref=ts
  • W 2015 r. zakończyliśmy realizację projektów PAI w ramach współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Pile i Wałczu. Naszym zdaniem idealnym rozwiązaniem, w sensie stworzenia kolejnego etapu po zakończeniu Programu Aktywizacja Integracja  byłoby skierowanie uczestnika  do Centrum Integracji Społecznej, gdzie osoba ta  nadal byłaby objęta wsparciem w zakresie kształcenia umiejętności społecznych i zawodowych, a równocześnie realizowałaby czynności stricte zawodowe, zdobywała nowe umiejętności na kursach zawodowych. Otrzymywałaby przy tym świadczenie integracyjne, a więc otrzymywałaby niejako wynagrodzenie (tak, jak w pracy). Wartością pracy w CIS jest to, że osoby pracują pod kierunkiem instruktora zawodu, który demonstruje pracę, koryguje, nadzoruje oraz kontroluje. Osoby mają więc okazję nauczyć się właściwego tempa pracy oraz określonej jakości i efektywności pracy. Równocześnie w CIS prowadzone są zajęcia psychologiczne i z doradztwa zawodowego przygotowujące osobę do wyjścia na otwarty rynek pracy.Dośwaidczenia z realizacji PAI wpłynęły na decyzję o utworzeniu Centrum Integracji Społecznej.
  • Realizacja przez Fundację Nowy Horyzont działań aktywizacji społecznej w ramach Programu PAI w powiecie pilskim i wątpliwości jego uczestników co do dalszych form wsparcia ze strony samorządów lokalnych skłoniły nas do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia takiego wsparcia zainteresowanym. Na podstawie umowy użyczenia zawartej z  Wójtem Gminy Szydłowo pozyskaliśmy część dawnej szkoły w Róży Wielkiej, w której uruchomiliśmy Centrum Integracji Społecznej.
  • Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.11.2015 r. Fundacja otrzymała statut Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Róży Wielkiej. Trzykrotnie składaliśmy wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie siedziby centrum i wyposażenie warsztatów zawodowych oraz zakup busa, który umożliwia nam dowóz uczestników z dalszych miejscowości.Niestety mimo szumnych deklaracji samorządu województwa Wielkopolskiego o wspieraniu ekonomii społecznej przez trzy kolejne lata z rzędu nasz wniosek był odrzucany z przyczyn ....formalnych. 
  • We wrześniu 2016 r. rozpoczęliśmy  realizację projektu partnerskiego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt służy sieciowaniu usług aktywnej integracji w 29 gminach subregionu pilskiego. Więcej na stronie partnera http://rops.poznan.pl/nasze-projekty/na-sciezce-reintegracji-dzialania-sieciujace-w-subregionie-pilskim/   
  • W 2018 rozpocżeliśy realizację projektu partnerskiego z Gminą Wysoka http://www.gminawysoka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=961

więcej aktualności:

https://www.facebook.com/fundacjanowyhoryzont/?fref=ts