close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


Zapytanie - psycholog warsztaty grupowe i doradztwo indywidualne


 

.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJ─ś WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH I INDYWIDUALNEGO DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO NR 1/12/2017

Fundacja Nowy Horyzont zaprasza do z┼éo┼╝enia ofert na realizacj─Ö warsztatów psychologicznych i doradztwa indywidualnego  dla uczestników projektu pn. „Jak Feniks z popio┼éów – ku aktywnej integracji spo┼éecznej osób wykluczonych” nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0096/16. Projekt jest realizowany w ramach poddzia┼éania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

 

Grup─ů docelow─ů s─ů osoby skazane i po zak┼éadach karnych.

Nazwa i kod okre┼Ťlone we Wspólnym S┼éowniku Zamówie┼ä:  80570000-4 Us┼éugi edukacyjne i szkoleniowe

Zamawiaj─ůcy zaprasza do przedstawienia ofert na realizacj─Ö nast─Öpuj─ůcego zamówienia sk┼éadaj─ůcego si─Ö z dwóch Zada┼ä , przy czym Zamawiaj─ůcy dopuszcza sk┼éadanie ofert cz─Ö┼Ťciowych:

 I.                    Prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

II.                  Realizacja Indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu

  Zadanie I Prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

 Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych ┼é─ůcznie dla 84 osób w grupach po 14 osób - w terminach uzgodnionych z zamawiaj─ůcym w okresie od 02.01.2018 do 31.10.2018r

 1. ┼ü─ůczna liczba godzin lekcyjnych warsztatów - 144. Warsztaty realizowane b─Öd─ů na terenie 3 powiatów (pilskiego, chodzieskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego). W ka┼╝dym powiecie po 2 grupy *14 osób w grupie *8 godzin *3 dni szkolenia. ┼ü─ůczna ilo┼Ť─ç dni warsztatowych - 18. Maksymalna liczba godzin lekcyjnych warsztatów w ci─ůgu jednego dnia - 8.
 2. Program warsztatów musi obejmowa─ç co najmniej nast─Öpuj─ůc─ů tematyk─Ö:

 zaj─Öcia integracyjne, okre┼Ťlenie celów ┼╝yciowych, okre┼Ťlenie warto┼Ťci motywuj─ůcych uczestników, mocne/s┼éabe strony, zachowania asertywne; umiej─Ötno┼Ť─ç radzenie sobie zrachowaniami agresywnymi, ze stresem; poczucie w┼éasnej warto┼Ťci; komunikacja bez przemocy, nawi─ůzywanie i utrzymywanie kontaktów mi─Ödzyludzkich; praca w zespole

 • Szkolenia prowadzone maj─ů by─ç metodami aktywizuj─ůcymi uczestników; zaj─Öcia teoretyczne w formie wyk┼éadów maksymalnie 20 % czasu szkolenia, pozosta┼ée 80 % to ─çwiczenia wymagaj─ůce aktywnego udzia┼éu uczestników takiej jak: gry szkoleniowe, symulacyjne, ankiety, kwestionariusze, itp.

 Efektem warsztatów b─Ödzie nabycie kompetencji osobistych i spo┼éecznych

 Nabycie kompetencji b─Ödzie weryfikowane przez wykonawc─Ö poprzez porównanie z wzorcem

 4.            Za rekrutacj─Ö Uczestników oraz zapewnienie Sali i pocz─Östunku dla uczestników odpowiada Zamawiaj─ůcy; Oferent odpowiada za dostarczenie sprz─Ötu do prowadzenia warsztatów (projektor cyfrowy, karty pracy dla uczestników zgodnie z proponowanym programem)

 5.            Wybrany Wykonawca b─Ödzie zobowi─ůzany do przygotowania materia┼éów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników (prezentacje multimedialne, testy, ankiety, skrypt i inne wed┼éug potrzeb Programu);

 

Zadanie II.  Indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu

 Zamówienie obejmuje  indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu. ┼ü─ůczna liczba godzin doradztwa indywidualnego  -  do 252 godzin  (┼Ťrednio 3 godziny na uczestnika)

 

Doradztwo realizowane b─Ödzie na terenie 3 powiatów (pilskiego, chodzieskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego . Terminy spotka┼ä indywidualnych z Uczestnikami Wykonawca b─Ödzie ustala┼é samodzielnie z Uczestnikami po potwierdzeniu dost─Öpno┼Ťci Sali z Zamawiaj─ůcym.

Termin wykonania Zamówienia  - rozpocz─Öcie 03 stycznia 2018 r. ; termin zako┼äczenia do  30 listopada  2018 r.

  Wybrany Wykonawca ponadto b─Ödzie zobowi─ůzany do:

 1. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó┼║n. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy;
 2. przekazania Zamawiaj─ůcemu w terminie 10 dni od zako┼äczenia doradztwa:
 3. wype┼énionych kart indywidualnego doradztwa potwierdzaj─ůcych jego wykonanie
 4. odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanych z realizacj─ů us┼éugi tj. materia┼éów dydaktycznych, list obecno┼Ťci i in.

Warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu : 

a)      warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu dla podmiotów: o udzielenie zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie oferenci wpisani do Rejestru Us┼éug Szkoleniowych (których kadra spe┼énia warunki zamieszczone poni┼╝ej dla osób fizycznych.

 b)      warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu dla osób fizycznych :

 warsztaty oraz doradztwo indywidualne przeprowadz─ů osoby, posiadaj─ůce wykszta┼écenie wy┼╝sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy┼╝szym tj. wykszta┼écenie wy┼╝sze na kierunku psychologia i posiadaj─ůce minimum 2-letnie do┼Ťwiadczenie jako psycholog, przez które rozumie si─Ö minimum 24 miesi─Öczne zaanga┼╝owanie w wykonywaniu obowi─ůzków psychologa oraz posiadaj─ůce do┼Ťwiadczenie w pracy z osobami skazanymi i po zak┼éadach karnych. (oferent zobowi─ůzany jest z┼éo┼╝y─ç stosowne o┼Ťwiadczenia),

 c)  kryteria oceny oferty - kryterium ceny – 70%, program – 10%, do┼Ťwiadczenie – 20% 

 d) termin sk┼éadania ofert - oferty prosimy sk┼éada─ç do dnia 31.12.2017 r.

 Oferty prosimy sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres : nowy.horyzont@op.pl

 lub za po┼Ťrednictwem poczty na adres: Ró┼╝a Wielka 31  A  64-930 Szyd┼éowo

 Tel. do kontaktu : 600 879 909 - Beata Wi┼Ťniewska

 e) informacje o warunkach zmiany umowy - Zamawiaj─ůcy nie przewiduje zmian umowy

Za┼é─ůczniki: 

 

………………………………………………………………………                                                         ……………………………………

pe┼éna nazwa oferenta                                                                                                                miejscowo┼Ť─ç i data

 

………………………………………………………………………

adres oferenta

 

………………………………………………………………………

NIP oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie przedk┼éadam ofert─Ö na  wykonanie zamówienia  zgodnie z zakresem okre┼Ťlonym w zapytaniu :

Zadanie I Prowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

 

Cena brutto  za realizacj─Ö zadania ……………………….. PLN

Cena za jedn─ů godzin─Ö ………………………………….. PLN

 

Zadanie II Realizacja Indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu

 

Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny doradztwa  przez psychologa  …………………… PLN

Cena brutto za realizacj─Ö zadania …………………………….. PLN

Jednocze┼Ťnie o┼Ťwiadczam, ┼╝e:

 • zobowi─ůzuj─Ö si─Ö zrealizowa─ç przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami okre┼Ťlonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnosz─Ö do niego zastrze┼╝e┼ä oraz zobowi─ůzuj─Ö si─Ö zrealizowa─ç przedmiot zamówienia zgodnie ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů.
 • zapozna┼éem/am si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich zastrze┼╝e┼ä.
 • uwa┼╝am si─Ö zwi─ůzany/a niniejsz─ů ofert─ů przez okres 30 dni od terminu sk┼éadania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez ca┼éy okres trwania umowy.
 • podane przeze mnie/nas dane s─ů zgodne z prawd─ů i znane s─ů mi/nam sankcje wynikaj─ůce z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
 • Dysponuj─Ö potencja┼éem technicznym niezb─Ödnym do  wykonania  niniejszego zamówienia,
 • W przypadku wyboru mojej oferty zobowi─ůzuje si─Ö do wykonywania zamówienia za stawk─Ö wynagrodzenia podan─ů w niniejszym formularzu,

Prowadz─Ö / nie prowadz─Ö* dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z pó┼║n. zm.) w zakresie obj─Ötym przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie b─Öd─Ö rozlicza┼é/a si─Ö/ b─Öd─Ö rozlicza┼é/a si─Ö* na podstawie faktury.

 • Niepotrzebne skre┼Ťli─ç

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 2

………………………………………………………………………                                                         ……………………………………

pe┼éna nazwa oferenta                                                                                                                 miejscowo┼Ť─ç i data

 

………………………………………………………………………

adres oferenta

 

………………………………………………………………………

NIP oferenta


OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

Ja/My, ni┼╝ej podpisany/i ………………………………………………………………………………………….………………………… niniejszym o┼Ťwiadczam/y, i┼╝ Pan/i …………………………………………………………………………………………………… prowadz─ůca warsztaty psychologiczne oraz indywidualne doradztwo psychologiczne posiada  wykszta┼écenie wy┼╝sze na kierunku psychologia

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

      Podpis oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 3

 

 

………………………………………………………………………                                                         ……………………………………

pe┼éna nazwa oferenta                                                                                                                 miejscowo┼Ť─ç i data

 

………………………………………………………………………

adres oferenta

 

………………………………………………………………………

NIP oferenta

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

Ja/My, ni┼╝ej podpisany/i ………………………………………………………………………………………….………………………… niniejszym o┼Ťwiadczam/y, i┼╝ Pan/i …………………………………………………………………………………………………… prowadz─ůcy/a warsztaty psychologiczne oraz indywidualne doradztwo psychologiczne posiada minimalne wymagane do┼Ťwiadczenie jako Psycholog, przez które rozumie si─Ö 24  miesi─Öczne  do┼Ťwiadczenie zawodowe jako Psycholog.

 

 

 

……………………………………………………

      Podpis oferenta

 

 

 

 

Wykaz do┼Ťwiadczenia zawodowego ww. osoby z dok┼éadno┼Ťci─ů do 1 miesi─ůca

Okres zatrudnienia

Zakres obowi─ůzków

Pracodawca

Ilo┼Ť─ç miesi─Öcy pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 4

 

 

………………………………………………………………………                                                         ……………………………………

pe┼éna nazwa oferenta                                                                                                                 miejscowo┼Ť─ç i data

 

………………………………………………………………………

adres oferenta

 

………………………………………………………………………

NIP oferenta

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

Ja/My, ni┼╝ej podpisany/i ………………………………………………………………………………………….………………………… niniejszym o┼Ťwiadczam/y, i┼╝ jestem/┼Ťmy zarejestrowany/ni w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez w┼éa┼Ťciwego Wojewod─Ö, tj. przez ……………………………………… ……………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………

      Podpis oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 4

 

 

………………………………………………………………………                                                         ……………………………………

pe┼éna nazwa oferenta                                                                                                                 miejscowo┼Ť─ç i data

 

………………………………………………………………………

adres oferenta

 

………………………………………………………………………

NIP oferenta

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

Ja/My, ni┼╝ej podpisany/i ………………………………………………………………………………………….………………………… niniejszym o┼Ťwiadczam/y, i┼╝ znajdujemy si─Ö w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………………………………………

      Podpis oferenta