close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe kurs prawa jazdy kat. B


Ró┼╝a Wielka, dnia 01.02.2019 r.

 

ZOF 3/2019

 

ZAPYTANIEOFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja szkolenia na prawo jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu

„Jak Feniks z popio┼éów” nr RPWP.07.01.02-30-0096/16 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.

Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”, Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

 

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznychw zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznikaw zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

 

Zapytanie           zosta┼éo             upublicznione               na            stronie           internetowej           Zamawiaj─ůcego  www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

 

1. Zamawiaj─ůcy:

 

Fundacja Nowy Horyzont

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253, Regon 300527519

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

 

2. Opisprzedmiotuzamówienia:

 

KodCPV:80530000-8– Us┼éugi szkolenia zawodowego

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kategorii prawa jazdy kat. B dla 5 osób uczestników  projektu. Miejsce realizacji szkole┼ä Pi┼éa i do 20 km od Pi┼éy,

 1. Czas trwania szkolenia :
 • kurs prawa jazdy kat. B trwa 50 godzin (20 godzin zaj─Ö─ç teoretycznych i 30 godzin zaj─Ö─ç praktycznych) przy czym jedna godzina zaj─Ö─ç teoretycznych = 45 minut, za┼Ť jedna godzina zaj─Ö─ç praktycznych = 60 minut,
  • sprawie szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy.
 1. Program szkolenia musi obejmowa─ç nast─Öpuj─ůce tematy zaj─Ö─ç edukacyjnych:

           repetytorium z przepisów ruchu drogowego,

           zarys budowy samochodu,

           zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska,

           nauka jazdy,

 

           zasady obs┼éugi technicznej,

           technika kierowania samochodem osobowym

 

Program szkolenia musi by─ç zgodny z rozporz─ůdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców.

Program szkolenia musi by─ç zgodny z tre┼Ťci─ů rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy.

3. Wykonawca jest zobowi─ůzany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materia┼éów dydaktycznych oraz przekazania uczestnikom szkolenia, w pierwszym dniu szkolenia, kompletu materia┼éów szkoleniowych     b─Öd─ůcych przedmiotem programu szkolenia.

4. Zaj─Öcia teoretyczne i praktyczne musz─ů  by─ç  prowadzone  przez  wyk┼éadowców  i instruktorów posiadaj─ůcych niezb─Ödne kwalifikacje, zasób wiedzy oraz do┼Ťwiadczenie zawodowe, zapewniaj─ůce nale┼╝yt─ů realizacj─Ö zamówienia.

5          Zaj─Öcia teoretyczne w ramach kursu prawa jazdy musz─ů odbywa─ç si─Ö przy u┼╝yciu systemu komputerowego zbli┼╝onego do systemu stosowanego na egzaminie pa┼ästwowym, natomiast zaj─Öcia praktyczne musz─ů by─ç prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mie┼Ťcie i poza miastem.

6. Wykonawca zapewnia sal─Ö szkoleniow─ů wyposa┼╝on─ů w niezb─Ödny sprz─Öt, urz─ůdzenia i pomoce dydaktyczne. Sala powinna spe┼énia─ç wymagania okre┼Ťlone w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

7. Wykonawca zapewnia plac manewrowy do przeprowadzenia  zaj─Ö─ç praktycznych, spe┼éniaj─ůcy wymagania okre┼Ťlone w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wyk┼éadowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

 • Wykonawca zapewnia niezb─Ödny/-e pojazd/-y wymagany/-e do nale┼╝ytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zaj─Öcia praktyczne Wykonawca musi zapewni─ç pojazd/-y o stanie technicznym gwarantuj─ůcym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie.
 1. Pojazdy mechaniczne na których b─Ödzie prowadzone szkolenie b─Öd─ů w pe┼éni sprawne technicznie.
 2. Wykonawcy przys┼éuguje wynagrodzenie za faktycznie przeszkolonego uczestnika. Za uczestnika przeszkolonego uwa┼╝a si─Ö uczestnika, któremu wydano za┼Ťwiadczenie o uko┼äczeniu szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj─ůcych pojazdami (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 600).
 3. Szkolenie musi zako┼äczy─ç si─Ö egzaminami wewn─Ötrznymi oraz egzaminem pa┼ästwowym w Wojewódzkim O┼Ťrodku Ruchu Drogowego i egzaminem pa┼ästwowym na ┼Ťwiadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisj─ů powo┼éan─ů przez Wojewod─Ö Wielkopolskiego.
  1. Wykonawca jest zobowi─ůzany do dokonania op┼éaty za:

a)                  pierwszy egzamin pa┼ästwowy (teoretyczny i praktyczny) wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. B,

b)                  pierwszy test kwalifikacyjny, o którym mowa w rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy rzeczy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 z pó┼║n. zm.).

c)                  badania lekarskie

d)                  badania psychologiczne (je┼Ťli dotyczy)

 1. Koszty egzaminów wewn─Ötrznych, koszty egzaminów pa┼ästwowych, bada┼ä lekarskich oraz bada┼ä psychologicznych (je┼Ťli dotyczy) wliczone s─ů do ceny kursu podanej przez Wykonawc─Ö.
  1. Zaj─Öcia teoretyczne musz─ů by─ç prowadzone wy┼é─ůcznie przez wyk┼éadowców w formie stacjonarnej. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkole┼ä e-learningowych.
  2. Wykonawca zapewni realizacj─Ö kursu w sposób rzetelny, tak aby uczestnik mia┼é du┼╝e prawdopodobie┼ästwo uzyskania pozytywnych wyników egzaminów za pierwszym podej┼Ťciem.

 

15. Na zako┼äczenie kursu uczestnicy musz─ů otrzyma─ç za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta┼écenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622) lub inne równowa┼╝ne wydane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz ┼Ťwiadectwa kwalifikacji zawodowej.

16.        Us┼éuga szkoleniowa winna by─ç wykonana:

 • w dostosowanych ilo┼Ťciowo i jako┼Ťciowo pomieszczeniach, z uwzgl─Ödnieniem bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporz─ůdzeniem MPiPS z dnia 26 wrze┼Ťnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze┼ästwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó┼║n. zm.),

 • w lokalach wyposa┼╝onych w odpowiedni sprz─Öt dydaktyczny i niezb─Ödne pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkole┼ä b─Öd─ůcych przedmiotem zamówienia.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1 Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 11.02.2019 do 20.06.2019r

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

 

 • Pi┼éa – egzaminy pa┼ästwowe,
 • Pi┼éa oraz obszar do 20 km od Pi┼éy- zaj─Öcia teoretyczne oraz zaj─Öcia praktyczne.
 • plac manewrowy w Pile lub do 20 km od Pi┼éy oraz w ruchu drogowym na terenie Pi┼éy i poza miastem –zaj─Öcia praktyczne,

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1: Posiadanie uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci: Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez  wojewódzki urz─ůd pracy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö instytucji szkoleniowej (art. 20 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),

2)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 2: Wykonawca posiada  wpis do rejestru

przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodki szkolenia kierowców wykonuj─ůcych przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1 – (za┼Ťwiadczenie od Wojewody Wielkopolskiego)-  sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: Wykonawca posiada wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej – (aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG)- sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: Program szkolenia musi spe┼énia─ç wszystkie wymagania okre┼Ťlone w Zamówieniu– sposób oceny:          spe┼énia/nie spe┼énia.

5)  warunek dopuszczaj─ůcy numer 5: dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy wymagania do prowadzenia zaj─Ö─ç

 

praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponuj─ů pojazdem do prowadzenia zaj─Ö─ç praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spe┼éniaj─ůcych wymogi bezpiecze┼ästwa jazdy, przystosowanie do nauki,

6) warunek dopuszczaj─ůcy numer 6: znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö szkolenia 1 osoby na danym kursie, a ponadto oferent powinien do┼é─ůczy─ç do oferty:

 

 1. kserokopi─Ö po┼Ťwiadczonych za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokumentów potwierdzaj─ůcych deklarowane wykszta┼écenie i kwalifikacje osób prowadz─ůcych szkolenie,

 

 1. kserokopie po┼Ťwiadczonych za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie warunków 1-3

 

 1. program szkolenia

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Sposób przygotowaniaoferty:

 1. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 3. Ka┼╝da strona oferty powinna by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca mo┼╝e nie podpisywa─ç stron niezapisanych,
 4. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Wykonawc─Ö,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
 5. Oferta musi by─ç podpisana przez Wykonawc─Ö. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby ofert─Ö podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w┼éa┼Ťciwym rejestrze lub ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Je┼╝eli osoba/osoby podpisuj─ůca ofert─Ö dzia┼éa na podstawie pe┼énomocnictwa, to pe┼énomocnictwo to musi w swej tre┼Ťci jednoznacznie wskazywa─ç uprawnienie do podpisania oferty. Pe┼énomocnictwo to musi zosta─ç do┼é─ůczone do oferty i musi by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.

 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 • osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
 • lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
 • lub wys┼éa─ç na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
 1. Termin z┼éo┼╝enia oferty: do dnia 08.02.2019 r. do godziny 14.30 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 15.00.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert nie zostanie rozpatrzona
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

 1. 8.      Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

 1. 9.      Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury.

 

7. Pozostałe informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z wykonawcami: Beata Wi┼Ťniewska tel.  600 879 909
  1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,

 

 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego
 • wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem.

W za┼é─ůczeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenia oferenta

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö kursu prawa jazdy kat. B dla 5 osób zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz Fundacja Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto (cena obejmuje badania lekarskie, koszt egzaminu pa┼ästwowego):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena kursu brutto dla 1 osoby  (bez kosztów dodatkowych)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 11.02.2019 do 20.06.2019r

 

 1. Ponadto o┼Ťwiadczam/y, ┼╝e:
 2. Oferta jest ważna 30 dni od daty jej złożenia.
 3. Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,
 4. Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.
 5. 4)   O┼Ťwiadczam/y, i┼╝ zapozna┼éam/em si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik 2

 

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─ç firmowa oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

┼Üwiadoma/y odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie nieprawdziwych danych (art. 233 k. k.) o┼Ťwiadczam, ┼╝e:

 1. 1.       Koszty egzaminu wewn─Ötrznego oraz koszty jednego egzaminu pa┼ästwowego (teoretycznego i praktycznego ) na prawo jazdy w WORD wliczone s─ů do ceny szkolenia podanej w ofercie.
 2. 2.       Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.
 3. 3.       Posiadamy  wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie niezb─Ödne do nale┼╝ytego wykonania zamówienia.
 4. 4.       Dysponujemy odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz kadr─ů o odpowiednich kwalifikacjach, zdoln─ů do wykonania zamówienia.
 5. 5.       Znajduj─Ö si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia.
 6. 6.       Zobowi─ůzujemy si─Ö do wype┼éniania obowi─ůzków informacyjnych przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio b─Ödziemy pozyskiwa─ç w celu realizacji niniejszego zamówienia.
 7. 7.       O┼Ťwiadczam, ┼╝e dane zawarte w niniejszej ofercie s─ů zgodne z prawd─ů, co potwierdzam w┼éasnor─Öcznym podpisem.

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

1) rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).