close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe - uprawnienia do 1 KV


Ró┼╝a Wielka 01.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja kursu „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” dla 20 uczestników projektu „Na ┼Ťcie┼╝ce reintegracji –dzia┼éania sieciuj─ůce w subregionie pilskim” nr RPWP.07.01.02-30-0024/15-02 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.  Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”,  Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznika w zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

Zapytanie zosta┼éo upublicznione na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

1. Zamawiaj─ůcy:

Fundacja Nowy Horyzont 

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253,

Regon 300527519 

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV 80000000-4

Przeprowadzenie kursu „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” dla 20 osób w wymiarze 30 godzin w terminie uzgodnionym z zamawiaj─ůcym w okresie od 11.02.2019 do 28.02.2019r.

1)      czas trwania kursu – 30 godzin

Program szkolenia musi by─ç zgodny z Rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó┼éowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj─ůce si─Ö eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci i obejmowa─ç nast─Öpuj─ůce tematy zaj─Ö─ç edukacyjnych:

 •  zasady budowy, dzia┼éania oraz warunki techniczne obs┼éugi urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci,
 •  zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci,
 •  zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i monta┼╝owych,
 •  zasady i wymagania bezpiecze┼ästwa pracy i ochrony przeciwpo┼╝arowej oraz umiej─Ötno┼Ťci udzielania pierwszej pomocy,
 •  instrukcje post─Öpowania w razie awarii, po┼╝aru lub innego zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa obs┼éugi urz─ůdze┼ä lub zagro┼╝enia ┼╝ycia, zdrowia i ┼Ťrodowiska.

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1         Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 11.02.2019 do 28.02.2019r.

2         Miejsce wykonania zamówienia: Tarnówka/ powiat z┼éotowski

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1: Posiadanie uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci: Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez  wojewódzki urz─ůd pracy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö instytucji szkoleniowej (art. 20 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),

2)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 2: Wykonawca posiada wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej – (aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG)- sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: Program szkolenia musi spe┼énia─ç wszystkie wymagania okre┼Ťlone w Zamówieniu– sposób oceny:                                            spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. zaplecze dydaktyczne spe┼éniaj─ůce wymagania do prowadzenia zaj─Ö─ç

5)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 5: znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö szkolenia dla 1 osoby, a ponadto oferent powinien do┼é─ůczy─ç do oferty:

 

 1. kserokopi─Ö po┼Ťwiadczonych za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokumentów potwierdzaj─ůcych deklarowane wykszta┼écenie i kwalifikacje osób prowadz─ůcych szkolenie,

 

 1. kserokopie po┼Ťwiadczonych za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie warunków 1-3

 

 1. program szkolenia

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Sposób przygotowaniaoferty:

 

 1. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 3. Ka┼╝da strona oferty powinna by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca mo┼╝e nie podpisywa─ç stron niezapisanych,
 4. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Wykonawc─Ö,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
  2. Oferta musi by─ç podpisana przez Wykonawc─Ö. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby ofert─Ö podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w┼éa┼Ťciwym rejestrze lub ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Je┼╝eli osoba/osoby podpisuj─ůca ofert─Ö dzia┼éa na podstawie pe┼énomocnictwa, to pe┼énomocnictwo to musi w swej tre┼Ťci jednoznacznie wskazywa─ç uprawnienie do podpisania oferty. Pe┼énomocnictwo to musi zosta─ç do┼é─ůczone do oferty i musi by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
  2. lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
  3. lub wysłać na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
  4. Termin z┼éo┼╝enia oferty: do dnia 08.02.2019 r. do godziny 14.30 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.

3.            Miejsce i termin otwarcia ofert: w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 15.00.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert nie zostanie rozpatrzona
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

8.       Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

9. Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury.

 

10.   Pozosta┼ée informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Bogdanowicz tel. :  501 017 723
  1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,

 

 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego
 • wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem.

W za┼é─ůczeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenia oferenta

 

 

Za┼é─ůcznik nr 1

 

 

 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

 

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö kursu „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” zgodnie z zapytaniem ofertowym

 na rzecz Fundacji Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto -  koszt przeszkolenia jednej osoby :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto ca┼éo┼Ťci zamówienia:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 11.02.2019 do 28.02.2019r

 

 1. Ponadto o┼Ťwiadczam/y, ┼╝e:
 2. Oferta jest ważna 30 dni od daty jej złożenia.
 3. Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,
 4. Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.
 5. 4)   O┼Ťwiadczam/y, i┼╝ zapozna┼éam/em si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu Wykonawcy

 

 

Za┼é─ůcznik 2

 

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─ç firmowa oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

┼Üwiadoma/y odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie nieprawdziwych danych (art. 233 k. k.) o┼Ťwiadczam, ┼╝e:

 1. 1.       Szkolenie zako┼äczy si─Ö egzaminem zorganizowanym przez Wykonawc─Ö a przeprowadzonym przez komisj─Ö, o której mowa w §8 Rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó┼éowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj─ůce si─Ö eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z pó┼║n. zm.).
 2. 2.       Koszty egzaminu przed komisj─ů wliczone s─ů do ceny szkolenia podanej w ofercie.
 3. 3.       Zaj─Öcie teoretyczne b─Öd─ů prowadzone wy┼é─ůcznie przez wyk┼éadowców w formie stacjonarnej. Szkolenie nie b─Ödzie realizowane w formie e-learningowej.
 4. 4.       Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.
 5. 5.       Posiadamy  wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie niezb─Ödne do nale┼╝ytego wykonania zamówienia.
 6. 6.       Dysponujemy odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz kadr─ů o odpowiednich kwalifikacjach, zdoln─ů do wykonania zamówienia.
 7. 7.       Znajduj─Ö si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia.
 8. 8.       Zobowi─ůzujemy si─Ö do wype┼éniania obowi─ůzków informacyjnych przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio b─Ödziemy pozyskiwa─ç w celu realizacji niniejszego zamówienia.
 9. 9.       O┼Ťwiadczam, ┼╝e dane zawarte w niniejszej ofercie s─ů zgodne z prawd─ů, co potwierdzam w┼éasnor─Öcznym podpisem.

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta

____________________________

1) rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).