close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


zapytanie ofertowe


Ró┼╝a Wielka 19.09.2018 r.

ZOF 20/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja kursu florystycznego dla 2-3 uczestniczek projektu „Jak Feniks z popio┼éów- ku aktywizacji spo┼éecznej osób wykluczonych ” nr RPWP.07.01.02-30-0096/16 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.  Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”, Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznika w zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

Zapytanie zosta┼éo upublicznione na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

1. Zamawiaj─ůcy:

Fundacja Nowy Horyzont 

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253,

Regon 300527519 

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Kurs florystyczny" dla od 2 do 3 osób uczestników projektu „Jak Feniks z popio┼éów – ku aktywizacji spo┼éecznej osób wykluczonych”

 1. 1.         Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Kurs florystyczny dla max. 3  osób
 2. 2.         Szkolenie b─Ödzie trwa┼éo min. 60 godzin.
 3. 3.         Szkolenie b─Ödzie realizowane zgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalno┼Ťci na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z pó┼║n. zm.).
 4. 4.         Efektem kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu b─Ödzie wydanie Za┼Ťwiadcze┼ä potwierdzaj─ůcych uko┼äczenie szkolenia (wzór MEN). Rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kszta┼écenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ze zmianami).
 5. 5.         Wykonawca zobowi─ůzany jest do zapewnienia sprz─Ötu  i materia┼éów szkoleniowych we w┼éasnym zakresie.

 

Program szkolenia powinien obejmowa─ç nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

®     teoria barw i kompozycji,

®     florystyczne zasady kompozycyjne,

®     narz─Ödzia florysty- materia┼éoznawstwo,

®     materia┼é ro┼Ťlinny,

®     florystyka okoliczno┼Ťciowa,

®     sztuka uk┼éadania kwiatów w naczyniach,

®     dekoracje sto┼éów,

®     florystyka ┼Ťlubna,

®     florystyka ┼╝a┼éobna

 Wykonawca jest zobowi─ůzany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materia┼éów dydaktycznych oraz przekazania uczestnikom szkolenia, w pierwszym dniu szkolenia, kompletu materia┼éów szkoleniowych b─Öd─ůcych przedmiotem programu szkolenia

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1         Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 28.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

2         Miejsce wykonania zamówienia: Pi┼éa.

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1: Posiadanie uprawnie┼ä do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci:wykonawca powinien posiada─ç zarejestrowan─ů szko┼é─Ö lub dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů uprawniaj─ůc─ů do prowadzenia kursów i szkole┼ä z zakresu  florystyki- sposób oceny:  spe┼énia/nie spe┼énia 

2)                  Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez  wojewódzki urz─ůd pracy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö instytucji szkoleniowej (art. 20 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: Program szkolenia musi spe┼énia─ç wszystkie wymagania okre┼Ťlone w Zamówieniu– sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. wykonawca powinien posiada─ç niezb─Ödne kwalifikacje  do prowadzenia kursu lub zatrudnia─ç osoby posiadaj─ůce stosowne kwalifikacje oraz dysponowa─ç zapleczem dydaktycznym spe┼éniaj─ůcym wymagania do prowadzenia zaj─Ö─ç

5)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 5: znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö ca┼éego zamówienia oraz za koszt szkolenia przypadaj─ůcy na jedn─ů osob─Ö.

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Sposób przygotowaniaoferty:

 

 1. Oferent mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim, pisemnie na papierze przy u┼╝yciu no┼Ťnika pisma nie  ulegaj─ůcego  usuni─Öciu  bez  pozostawienia  ┼Ťladów,  wszelkie  pisma  sporz─ůdzone w j─Özykach obcych musz─ů by─ç przet┼éumaczone na j─Özyk polski i podczas oceny ofert Zamawiaj─ůcy b─Ödzie opiera┼é si─Ö na tek┼Ťcie przet┼éumaczonym,
 3. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 4. Oferta powinna by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty.
 5. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Oferenta,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
  2. Ka┼╝da poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty,
  3. Wszelkie poprawki dokonane w tre┼Ťci oferty (przed jej z┼éo┼╝eniem) powinny by─ç opatrzone podpisem osoby podpisuj─ůcej ofert─Ö.  Je┼╝eli  oferta  jest podpisana przez pe┼énomocnika, pe┼énomocnictwo do podpisania oferty winno by─ç do┼é─ůczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów za┼é─ůczonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej─ůc─ů,
  4. Oferta musi by─ç podpisana przez Wykonawc─Ö. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby ofert─Ö podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w┼éa┼Ťciwym rejestrze lub ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Je┼╝eli osoba/osoby podpisuj─ůca ofert─Ö dzia┼éa na podstawie pe┼énomocnictwa, to pe┼énomocnictwo to musi w swej tre┼Ťci jednoznacznie wskazywa─ç uprawnienie do podpisania oferty. Pe┼énomocnictwo to musi zosta─ç do┼é─ůczone do oferty i musi by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.
  5. Ofert─Ö (wraz z za┼é─ůcznikami) nale┼╝y wys┼éa─ç mailem lub umie┼Ťci─ç w zamkni─Ötej kopercie. Koperta powinna by─ç nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budzi┼éo to ┼╝adnych w─ůtpliwo┼Ťci co do mo┼╝liwo┼Ťci jej wcze┼Ťniejszego otwarcia lub ujawnienia tre┼Ťci oferty przez osoby nieupowa┼╝nione. Koperta b─Ödzie zaadresowana na adres Zamawiaj─ůcego, a ponadto b─Ödzie posiada─ç oznaczenie:

„Kurs florystyczny".

6. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
  2. lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
  3. lub wysłać na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
  4. Termin z┼éo┼╝enia oferty: do dnia 26.09.2018 r. do godziny 15.00 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.

3.      Miejsce i termin otwarcia ofert:, w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 26.09.2018 r. o godz. 15.15.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert zostanie niezw┼éocznie zwrócona Wykonawcy.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

8.       Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

 

9. Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury.

 

10.   Pozosta┼ée informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z wykonawcami: Beata Wi┼Ťniewska tel. 600 879 909
  1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,

 

 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego
 • wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem.

 

W za┼é─ůczeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenie Oferenta o braku powi─ůza┼ä

 

 

Za┼é─ůczniknr 1

 

 

 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö kursu florystycznego dla 2-3 osób zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz Fundacja Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto za jedn─ů osob─Ö (cena obejmuje koszt materia┼éów oraz egzaminu zewn─Ötrznego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto ca┼éo┼Ťci zamówienia dla 3 osób:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 28.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Ponadto o┼Ťwiadczam/y,┼╝e:

1)                  Oferta jest wa┼╝na 30 dni od daty jej z┼éo┼╝enia.

2)                  Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,

3)                  Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

 

OŚWIADCZENIA:

 

 1. O┼Ťwiadczam/y,   i┼╝ posiadam/y uprawnienia wykonywania   okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania.
 2. O┼Ťwiadczam/y,  i┼╝ posiadam/y do┼Ťwiadczenie, odpowiedni─ů kadr─Ö i kwalifikacje oraz znajduj─Ö/znajdujemy si─Ö w sytuacji ekonomicznej umo┼╝liwiaj─ůcej wykonanie zamówienia.
 3. O┼Ťwiadczam/y, i┼╝ dysponuj─Ö odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. zapleczem dydaktycznym spe┼éniaj─ůcym wymagania do prowadzenia tego typu zaj─Ö─ç
 4. Zobowi─ůzuj─Ö/my si─Ö do wydania za┼Ťwiadcze┼ä o uko┼äczeniu szkole┼ä oraz ┼Ťwiadectw, certyfikatów potwierdzaj─ůcych uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,

 

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─çi podpis osób uprawnionych

dosk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniuWykonawcy

 

 

 

Za┼é─ůcznik2

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─çfirmowaWykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych

 

Przyst─Öpuj─ůc do post─Öpowania w sprawie udzielenia zamówienia o┼Ťwiadczam, ┼╝e nie jestem powi─ůzany osobowo lub kapita┼éowo z Zamawiaj─ůcym tj. Fundacja Nowy Horyzont.

Przez powi─ůzania osobowe  lub kapita┼éowe rozumie  si─Ö wzajemne powi─ůzania pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami     wykonuj─ůcymi     w imieniu     Zamawiaj─ůcego     czynno┼Ťci     zwi─ůzane     z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc─ů, polegaj─ůce w szczególno┼Ťci na:

a)      uczestniczeniu w spó┼éce jako wspólnik spó┼éki cywilnej lub spó┼éki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udzia┼éów lub akcji;

c)      pe┼énieniu  funkcji   cz┼éonka   organu  nadzorczego   lub  zarz─ůdzaj─ůcego,  prokurenta, pe┼énomocnika;

d)      pozostawaniu w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te┼Ťciowie, zi─Ö─ç, synowa), w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze┼ästwo, krewni ma┼é┼╝onka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………….,dnia ………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

Piecz─Ö─çi podpis osób uprawnionych

dosk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu