close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe 5 -2019 -kurs komputerowy


                                                                                                                                              Ró┼╝a Wielka 07.02.2019 r.

ZO 5 /2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja kursu komputerowego poziom podstawowy dla 32 uczestników projektu„Sie─ç aktywnej integracji”  nr RPWP.07.01.02-30-0018/17-00 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.  Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”,  Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

         Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju

         Podr─Öcznika w zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

Zapytanie zosta┼éo upublicznione na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

1. Zamawiaj─ůcy:

Fundacja Nowy Horyzont 

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253,

Regon 300527519 

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.      Przeprowadzenie kursu komputerowego - PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM –  kurs komputerowy poziom podstawowy dla 32 osób po 40 godzin/osoba w 4 grupach ┼Ťrednio po 8 osób w terminach uzgodnionych z zamawiaj─ůcym w okresie od 18.02.2019 do 29.06.2020r.

2.      Przeprowadzenie egzaminu zewn─Ötrznego potwierdzaj─ůcego nabycie odpowiednich umiej─Ötno┼Ťci/kwalifikacji na poziomie podstawowym.

Zaj─Öcia komputerowe  b─Öd─ů odbywa┼éy si─Ö w siedzibie Zamawiaj─ůcego w Ró┼╝y Wielkiej.

Kurs powinien obejmowa─ç podstawowe zagadnienia i umiej─Ötno┼Ťci zwi─ůzane z korzystaniem z urz─ůdze┼ä komputerowych oraz podstawy pracy w sieci; co najmniej nast─Öpuj─ůce zagadnienia :

Komputery i sprz─Öt

·         ICT

·         S p r z ─Ö t

·         Oprogramowanie i licencjonowanie

·         Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony , Ustawienia

• Pulpit, ikony

• korzystanie z okien

• Narz─Ödzia i ustawienia

Efekty pracy

• Drukowanie

• Praca z tekstem

Zarz─ůdzanie plikami

• Pliki i foldery

 · Organizacja plików i folderów

• Przechowywanie i kompresja

Sieci

·         Poj─Öcia zwi─ůzane z sieci─ů

·         Dost─Öp do sieci

·Bezpiecze┼ästwo i higiena pracy

·         Ochrona danych i urz─ůdze┼ä

·         Z┼éo┼Ťliwe oprogramowanie

·         Zdrowie i ochrona ┼Ťrodowiska

Przegl─ůdanie Internetu

·Korzystanie z przegl─ůdarek · Narz─Ödzia i ustawienia · Zak┼éadki · Drukowanie z Internetu

U┼╝ywanie poczty elektronicznej

Wysy┼éanie poczty · Odbieranie poczty · Narz─Ödzia i ustawienia

3. Terminimiejsce wykonania zamówienia.

1         Wymaganyterminrealizacjizamówienia:wterminie od 18.02.2019 do 29.06.2020 r.

2         Miejsce wykonaniazamówienia: Ró┼╝a Wielka –siedziba CIS

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówieniamog─ůsi─Ö ubiega─çoferenci, którzy spe┼éniaj─ůnast─Öpuj─ůce warunkidopuszczaj─ůce:

1)                  Warunekdopuszczaj─ůcynumer1: Posiadanie uprawnie┼ä dowykonywaniaokre┼Ťlonejdzia┼éalno┼Ťci: Wykonawcaposiadaaktualny wpisdorejestru instytucjiszkoleniowych,prowadzonegoprzez  wojewódzkiurz─ůdpracy w┼éa┼Ťciwy zewzgl─Ödunasiedzib─Ö instytucjiszkoleniowej(art. 20ust.1 ustawy z20kwietnia2004r.opromocjizatrudnieniaiinstytucjachrynkupracy Dz. U. z 2017r.poz. 1065),

2)                  Warunekdopuszczaj─ůcynumer 2: Wykonawcaposiadawpisdo  CentralnejEwidencjiiInformacjio Dzia┼éalno┼ŤciGospodarczej(aktualny odpisz w┼éa┼Ťciwegorejestrualbo aktualnywydruk zCEIDG)- sposób oceny:spe┼énia/niespe┼énia.

3)                  Warunekdopuszczaj─ůcynumer 3: Programszkoleniamusispe┼énia─ç wszystkiewymaganiaokre┼ŤlonewZamówieniusposóboceny:                                            spe┼énia/niespe┼énia.

4)                  Warunekdopuszczaj─ůcy numer 4: dysponuj─ůodpowiednimpotencja┼éemtechnicznymorazosobamizdolnymido wykonania zamówienia;tj. zaplecze dydaktyczne spe┼éniaj─ůce wymaganiadoprowadzeniazaj─Ö─ç

5)                  Warunekdopuszczaj─ůcy numer 5: znajduj─ůsi─Öw sytuacjiekonomicznejifinansowejzapewniaj─ůcejwykonaniezamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokonaoceny spe┼énieniawarunków dopuszczaj─ůcych nazasadzie „spe┼énianiespe┼énia”, napodstawiedo┼é─ůczonychdooferty dokumentów io┼Ťwiadcze┼äiwynikaj─ůcychznichinformacji.

 

Oferent, który zdolny jestdowykonaniaopisanego  wy┼╝ejzamówienia(spe┼éniawarunkidopuszczaj─ůce)ijest zainteresowanyjegorealizacj─ůpowinien przygotowa─ç iz┼éo┼╝y─ç uZamawiaj─ůcegow sposóbopisanyponi┼╝ej,ofert─Ö zgodniez formularzemofertowym,stanowi─ůcym za┼é─ůczniknr1do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─çwoferciecen─Ö brutto zarealizacj─Ö szkolenia dla 1 osoby,aponadto oferent powinien do┼é─ůczy─çdo oferty:

 

a.                  kserokopi─Öpo┼Ťwiadczonychzazgodno┼Ť─çzorygina┼éemdokumentówpotwierdzaj─ůcychdeklarowanewykszta┼écenieikwalifikacjeosób prowadz─ůcychszkolenie,

 

b.                  kserokopiepo┼Ťwiadczonychzazgodno┼Ť─çzorygina┼éemdokumentówpotwierdzaj─ůcychspe┼énieniewarunków1-3

 

c.                   programszkolenia

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énieniewy┼╝ejokre┼Ťlonych warunkówdopuszczaj─ůcych.Niespe┼énienielub niewykazanie spe┼énieniawarunków dopuszczaj─ůcychskutkuje odrzuceniemoferty.

 

5. Sposób przygotowaniaoferty:

 

1.           Wykonawcamo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylkojedn─ůofert─Ö.

2.           Ofertapowinnaby─çsporz─ůdzonanaformularzuofertowymza┼é─ůczonymdoniniejszegozapytania,

3.           Ka┼╝dastronaofertypowinnaby─çpodpisanaprzezosob─Öuprawnion─ůdopodpisywaniaoferty, przy czymWykonawcamo┼╝enie podpisywa─ç stron niezapisanych,

4.           Dokumentysk┼éadaj─ůcesi─Önaofert─Ömog─ůby─çz┼éo┼╝onew oryginalelubkserokopiipotwierdzonejzazgodno┼Ť─ç zorygina┼éemprzez Wykonawc─Ö,

5.           Ka┼╝dydokument sk┼éadaj─ůcy si─Önaofert─Ömusiby─ç czytelny.

6.           Ofertamusiby─çpodpisanaprzezWykonawc─Ö.Zamawiaj─ůcyzaleca,abyofert─Öpodpisanozgodniez zasadamireprezentacjiwskazanymiwew┼éa┼Ťciwymrejestrzelub ewidencjidzia┼éalno┼Ťcigospodarczej.Je┼╝eliosoba/osobypodpisuj─ůcaofert─Ödzia┼éanapodstawiepe┼énomocnictwa,tope┼énomocnictwotomusiw swejtre┼Ťcijednoznaczniewskazywa─çuprawnieniedopodpisaniaoferty.Pe┼énomocnictwotomusizosta─çdo┼é─ůczonedoofertyimusiby─çz┼éo┼╝oneworyginalelubkopiipo┼Ťwiadczonejzazgodno┼Ť─çzorygina┼éem.

 

6.Miejscei termin złożenia oferty

 

1.                  Ofert─Ö nale┼╝yz┼éo┼╝y─ç:

a.                                          osobi┼Ťciew FundacjiNowy Horyzont,Ró┼╝aWielka31A, 64-930Szyd┼éowo,

b.                                          lubzapo┼Ťrednictwempoczty napowy┼╝szy adres

c.                                           lubwys┼éa─ç naadrespoczty elektronicznejnowy.horyzont@op.pl

2.                  Terminz┼éo┼╝eniaoferty:dodnia  15.02.2019r.do godziny14.30Oferentmo┼╝eprzedup┼éywemterminusk┼éadaniaofertzmieni─çlub wycofa─ç swoj─ůofert─Ö.

3.            Miejsce itermin otwarcia ofert:w FundacjiNowy Horyzont, Ró┼╝aWielka31A,64-930Szyd┼éowo Otwarcienast─ůpiwdniu 15.02.2019 r.ogodz. 15.00.

4.                  OfertaotrzymanaprzezZamawiaj─ůcegopoterminiesk┼éadaniaofert nie zostanierozpatrzona

5.                  WtokubadaniaiocenyofertZamawiaj─ůcymo┼╝e┼╝─ůda─çodWykonawcówwyja┼Ťnie┼ä,dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteriabrane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝szacena-100%.

 

8.       Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzaniaofert─ůwynosi30dni. Biegterminu zwi─ůzaniaofertarozpoczynasi─Ö wrazzup┼éywemterminusk┼éadaniaofert

9.Istotne warunki umowy

 

Fakturazaprzedmiot zamówieniap┼éatnab─Ödzieprzelewemz kontaZamawiaj─ůcegow terminie14dniod dniawp┼éywu faktury.

 

10.   Pozosta┼ée informacje

 

1.                  Osobaupowa┼╝nionadokontaktu zwykonawcami:El┼╝bieta Raczkowska - Bogdanowicz tel. :  505 430 762

2.                  Zamawiaj─ůcy informuje,┼╝e:

o          niniejszezapytanieniestanowiofertyw my┼Ťlart. 66KodeksuCywilnego, jakrównie┼╝niejestog┼éoszeniemw rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼äpublicznych,

o          niniejszezapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  oudzielenie  zamówienia  publicznegow rozumieniuprzepisówustawyPrawozamówie┼äpublicznych,orazniekszta┼étujezobowi─ůzaniaZamawiaj─ůcegodoprzyj─Öciaktórejkolwiekzofert.Zamawiaj─ůcyzastrzegasobieprawodorezygnacjiz zamówieniabezpodaniaprzyczynyorazbezwyboruktórejkolwiekzez┼éo┼╝onychofert,

 

o          Zamawiaj─ůcyzastrzegasobieprawodonegocjacjiwarunkówzamówieniaorazcenyzajego

wykonanie,

o          Zastrzegasobie prawo doskontaktowaniasi─Ö tylkozwybranymOferentem.

W za┼é─ůczeniu:

1.                  Formularzofertowy.

2.                  O┼Ťwiadczenia oferenta


 

Za┼é─ůczniknr 1

 


 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

 

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö kursu „Podstawy pracy z  komputeroem”  zgodnie z zapytaniem ofertowym

 na rzecz Fundacji Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto -  koszt przeszkolenia jednej osoby :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto ca┼éo┼Ťci zamówienia:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 18.02.2019 do 29.06.2020r

 

1.       Ponadto o┼Ťwiadczam/y, ┼╝e:

2.       Oferta jest wa┼╝na 30 dni od daty jej z┼éo┼╝enia.

3.       Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,

4.       Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

5.       4)   O┼Ťwiadczam/y, i┼╝ zapozna┼éam/em si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─çi podpis osóbuprawnionych

dosk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼äwoliw imieniuWykonawcy


 

Za┼é─ůcznik 2

 

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─ç firmowa oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

┼Üwiadoma/y odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie nieprawdziwych danych (art. 233 k. k.) o┼Ťwiadczam, ┼╝e:

1.       Koszty egzaminu przed komisj─ů wliczone s─ů do ceny szkolenia podanej w ofercie.

2.       Zaj─Öcie teoretyczne b─Öd─ů prowadzone wy┼é─ůcznie przez wyk┼éadowców w formie stacjonarnej. Szkolenie nie b─Ödzie realizowane w formie e-learningowej.

3.       Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

4.       Posiadamy  wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie niezb─Ödne do nale┼╝ytego wykonania zamówienia.

5.       Dysponujemy odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz kadr─ů o odpowiednich kwalifikacjach, zdoln─ů do wykonania zamówienia.

6.       Znajduj─Ö si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia.

7.       Zobowi─ůzujemy si─Ö do wype┼éniania obowi─ůzków informacyjnych przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio b─Ödziemy pozyskiwa─ç w celu realizacji niniejszego zamówienia.

8.       O┼Ťwiadczam, ┼╝e dane zawarte w niniejszej ofercie s─ů zgodne z prawd─ů, co potwierdzam w┼éasnor─Öcznym podpisem.

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta

____________________________

1) rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

                                                                                                                                                             

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.       Przeprowadzenie kursu komputerowego - PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM –  kurs komputerowy poziom podstawowy dla 32 osób po 40 godzin/osoba w 4 grupach ┼Ťrednio po 8 osób w terminach uzgodnionych z zamawiaj─ůcym w okresie od 11.02.2019 do 29.06.2020r.

2.       Przeprowadzenie egzaminu zewn─Ötrznego potwierdzaj─ůcego nabycie odpowiednich umiej─Ötno┼Ťci/kwalifikacji na poziomie podstawowym.

Zaj─Öcia komputerowe  b─Öd─ů odbywa┼éy si─Ö w siedzibie Zamawiaj─ůcego w Ró┼╝y Wielkiej.

Kurs powinien obejmowa─ç podstawowe zagadnienia i umiej─Ötno┼Ťci zwi─ůzane z korzystaniem z urz─ůdze┼ä komputerowych oraz podstawy pracy w sieci.

Kurs powinien obejmowa─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce zagadnienia :

Komputery i sprz─Öt

·         ICT

·         S p r z ─Ö t

·         Oprogramowanie i licencjonowanie

·         Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony , Ustawienia

• Pulpit, ikony

• korzystanie z okien

• Narz─Ödzia i ustawienia

 

Efekty pracy

• Drukowanie

• Praca z tekstem

 

Zarz─ůdzanie plikami

• Pliki i foldery

 · Organizacja plików i folderów

• Przechowywanie i kompresja

 

Sieci

·         Poj─Öcia zwi─ůzane z sieci─ů

·         Dost─Öp do sieci

·

Bezpieczeństwo i higiena pracy

·         Ochrona danych i urz─ůdze┼ä

·         Z┼éo┼Ťliwe oprogramowanie

·         Zdrowie i ochrona ┼Ťrodowiska

Przegl─ůdanie Internetu

· Korzystanie z przegl─ůdarek · Narz─Ödzia i ustawienia · Zak┼éadki · Drukowanie z Internetu

U┼╝ywanie poczty elektronicznej

Wysy┼éanie poczty · Odbieranie poczty · Narz─Ödzia i ustawienia

 

 

Oferty prosimy sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres : nowy.horyzont@op.pl

Tel. do kontaktu : 505 430 762

 

Termin składania ofert upływa dnia : 15.02.2019 r.