close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


zapytanie ofertowe koparkoładowarka


Ró┼╝a Wielka 29.08.2018 r.

ZOF 14/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE –organizacja szkolenia : „Operator koparko-┼éadowarki kl. III- wszystkie typy" 

 

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-┼éadowarki kl. III- wszystkie typy" dla od 2 do 3 uczestników projektu „Jak Feniks z popio┼éów – ku aktywizacji spo┼éecznej osób wykluczonych” nr RPWP.07.01.02-30-0096/16 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.  Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”,  Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznika w zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

Zapytanie zosta┼éo upublicznione na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

1. Zamawiaj─ůcy:

Fundacja Nowy Horyzont 

biuro: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253,

Regon 300527519 

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 80530000-8 – Us┼éugi szkolenia zawodowego.

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-┼éadowarki kl. III- wszystkie typy" dla od 2 do 3 uczestnikówprojektu „Jak Feniks z popio┼éów – ku aktywizacji spo┼éecznej osób wykluczonych

• Czas trwania szkolenia – 134 godziny zaj─Ö─ç

 

Program szkolenia musi obejmowa─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce obszary zaj─Ö─ç edukacyjnych:

 • modu┼é BHP,
 • modu┼é u┼╝ytkowania i obs┼éugi maszyn roboczych,
 • modu┼é specjalistyczny (teoria i praktyka).

Program szkolenia musi zosta─ç opracowany w oparciu o wytyczne Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

• Wykonawca jest zobowi─ůzany do zapewnienia uczestnikom szkolenia materia┼éów dydaktycznych oraz
    przekazania uczestnikom szkolenia, w pierwszym dniu szkolenia, kompletu materia┼éów szkoleniowych
    b─Öd─ůcych przedmiotem programu szkolenia.

 • Szkolenie musi zako┼äczy─ç si─Ö egzaminem pa┼ästwowym przed komisj─ů Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1         Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 07.09.2018 r. – 31.10.2018 r.

2         Miejsce wykonania zamówienia: Pi┼éa

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1 : Wnioskodawca prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie obj─Ötym przedmiotem zamówienia –(aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG) - sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

2)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 2 : Wnioskodawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego     przez wojewódzki urz─ůd pracy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö instytucji szkoleniowej sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: Oferent dysponuje odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; – sposób oceny: na podstawie o┼Ťwiadczenie oferenta : spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: Oferent znajduje si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö ca┼éego zamówienia oraz za koszt szkolenia przypadaj─ůcy na jedn─ů osob─Ö

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Oferent mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim, pisemnie na papierze przy u┼╝yciu no┼Ťnika pisma nie  ulegaj─ůcego  usuni─Öciu  bez  pozostawienia  ┼Ťladów,  wszelkie  pisma  sporz─ůdzone w j─Özykach obcych musz─ů by─ç przet┼éumaczone na j─Özyk polski i podczas oceny ofert Zamawiaj─ůcy b─Ödzie opiera┼é si─Ö na tek┼Ťcie przet┼éumaczonym,
 3. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 4. Oferta powinna by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty.
 5. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez oferenta,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
  2. Ka┼╝da poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty,
  3. Wszelkie poprawki dokonane w tre┼Ťci oferty (przed jej z┼éo┼╝eniem) powinny by─ç opatrzone podpisem osoby podpisuj─ůcej ofert─Ö.  Je┼╝eli  oferta  jest podpisana przez pe┼énomocnika, pe┼énomocnictwo do podpisania oferty winno by─ç do┼é─ůczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów za┼é─ůczonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej─ůc─ů,
  4. Oferta musi by─ç podpisana przez Wykonawc─Ö. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby ofert─Ö podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w┼éa┼Ťciwym rejestrze lub ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Je┼╝eli osoba/osoby podpisuj─ůca ofert─Ö dzia┼éa na podstawie pe┼énomocnictwa, to pe┼énomocnictwo to musi w swej tre┼Ťci jednoznacznie wskazywa─ç uprawnienie do podpisania oferty. Pe┼énomocnictwo to musi zosta─ç do┼é─ůczone do oferty i musi by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.
  5. Ofert─Ö (wraz z za┼é─ůcznikami) nale┼╝y wys┼éa─ç mailem lub umie┼Ťci─ç w zamkni─Ötej kopercie. Koperta powinna by─ç nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budzi┼éo to ┼╝adnych w─ůtpliwo┼Ťci co do mo┼╝liwo┼Ťci jej wcze┼Ťniejszego otwarcia lub ujawnienia tre┼Ťci oferty przez osoby nieupowa┼╝nione. Koperta b─Ödzie zaadresowana na adres Zamawiaj─ůcego, a ponadto b─Ödzie posiada─ç oznaczenie:

 

„Operator koparko-┼éadowarki” 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
  2. lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
  3. lub wysłać na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
  4. Termin z┼éo┼╝enia oferty: do dnia 06.09.2018 r. do godziny 15.00 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.

3.            Miejsce i termin otwarcia ofert:, w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 06.09.2018 r. o godz. 15.15.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert zostanie niezw┼éocznie zwrócona Wykonawcy.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

8.       Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

9. Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury. Dopuszcza si─Ö wystawianie faktur po zrealizowaniu ka┼╝dego ze sp┼éywów.

 

10.   Pozosta┼ée informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z oferentami:

                      Beata Wi┼Ťniewska , 600 879 909

 1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,

 

 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego

                wykonanie,

 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem.

W za┼é─ůczeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenia oferenta.

 

Za┼é─ůcznik nr 1

 

 

 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa: ............................................................................................................................

Adres:  ............................................................................................................................

NIP:       ............................................................................................................................

REGON:               ............................................................................................................................

Nr tel.:  ............................................................................................................................

Nr faxu:               ............................................................................................................................

e-mail:  .............................................................................................................................

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö szkolenia „Operator koparko-┼éadowarki kl. III- wszystkie typy”  zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz Fundacji Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto -  koszt przeszkolenia jednej osoby :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto ca┼éo┼Ťci zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  od  07.09.2018 r. – 31.10.2018 r.   

 

Ponadto o┼Ťwiadczam/y, ┼╝e:

1)                  Oferta jest wa┼╝na 30 dni od daty jej z┼éo┼╝enia.

2)                  Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,

3)                  Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

4)            O┼Ťwiadczam/y, i┼╝ zapozna┼éam/em si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta

 

Za┼é─ůcznik 2

 

 

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─ç firmowa oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

┼Üwiadoma/y odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie nieprawdziwych danych (art. 233 k. k.) o┼Ťwiadczam, ┼╝e:

 1. Program szkolenia zosta┼é opracowany w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy przyst─ůpienie do egzaminu pa┼ästwowego przed komisj─ů Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 2. Szkolenie zako┼äczy si─Ö egzaminem pa┼ästwowym przed komisj─ů Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 3. Zobowi─ůzujemy si─Ö do dokonania op┼éaty za pierwszy egzamin pa┼ästwowy przed komisj─ů Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 4. Koszty egzaminu pa┼ästwowego wliczone s─ů do ceny szkolenia podanej w ofercie.
 5. Zaj─Öcie teoretyczne b─Öd─ů prowadzone wy┼é─ůcznie przez wyk┼éadowców w formie stacjonarnej. Szkolenie nie b─Ödzie realizowane w formie e-learningowej.
 6. Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.
 7. Posiadamy  wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie niezb─Ödne do nale┼╝ytego wykonania zamówienia.
 8. Dysponujemy odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz kadr─ů o odpowiednich kwalifikacjach, zdoln─ů do wykonania zamówienia.
 9. Znajduj─Ö si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia.
 10. Zobowi─ůzujemy si─Ö do wype┼éniania obowi─ůzków informacyjnych przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio b─Ödziemy pozyskiwa─ç w celu realizacji niniejszego zamówienia.
 11. O┼Ťwiadczam, ┼╝e dane zawarte w niniejszej ofercie s─ů zgodne z prawd─ů, co potwierdzam w┼éasnor─Öcznym podpisem.

 

 

 

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu oferenta

____________________________

1) rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).