close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe organizacja spływów kajakowych


                                                                                                                                              Ró┼╝a Wielka 11.07.2018 r.

ZOF 13/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE –organizacja sp┼éywów kajakowych

 

Przedmiotem zapytania jest organizacja  sp┼éywów kajakowych  dla uczestników projektu „Jak Feniks z popio┼éów” nr RPWP.07.01.02-30-0096/16 realizowanego przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont.  Zamówienie stanowi─ůce przedmiot niniejszego post─Öpowania jest wspó┼éfinansowane ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 „W┼é─ůczenie spo┼éeczne”,  Dzia┼éania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddzia┼éania 7.1.2 „Aktywna Integracja – projekty konkursowe”.

Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju
 • Podr─Öcznika w zakresie kwalifikowalno┼Ťci oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 z pa┼║dziernika 2017 r.

Zapytanie zosta┼éo upublicznione na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego www.fundacjanowyhoryzont.rarus.eu

1. Zamawiaj─ůcy:

Fundacja Nowy Horyzont 

Siedziba: Ró┼╝a Wielka 31 A

NIP 7642560253,

Regon 300527519 

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV :

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

 

Zadanie przewiduje organizacj─Ö 5 sp┼éywów kajakowych .Sp┼éywy b─Öd─ů organizowane po jednej z rzek pó┼énocnej Wielkopolski. Sp┼éyw b─Ödzie zorganizowany dla uczestników projektu  i ich rodzin. Uczestnictwo w sp┼éywie, poprzez bycie razem ze swoimi rodzinami, wspóln─ů prac─Ö przy wios┼éowaniu ma s┼éu┼╝y─ç wi─Ökszej integracji i uspo┼éecznieniu uczestników. Uczestnicy otrzymaj─ů transport, prowiant oraz posi┼éek na gor─ůco. W trakcie sp┼éywu na postojach organizowane b─Öd─ů gry spo┼éeczne i grupowe ucz─ůce wspó┼épracy i wspó┼édzia┼éania, komunikacji w  grupie, podejmowania inicjatywy, poszukiwania rozwi─ůza┼ä kompromisowych.

 

Zamówienie  obejmuje koszty organizacji sp┼éywu wraz z wy┼╝ywieniem i animacjami (gry spo┼éeczne ) - transportu uczestników na start sp┼éywu i odbiór z mety sp┼éywu, wypo┼╝yczenie i transport sprz─Ötu p┼éywaj─ůcego, posi┼éek regionalny (ognisko).

 

Sp┼éyw kajakowy – ilo┼Ť─ç uczestników na jednym sp┼éywie od 14 do 25.

 

Zamówienie obejmuje:

1)                  Dostarczenie kajaków dwuosobowych (wy┼é─ůcznie polietylenowe) w ilo┼Ťci odpowiedniej do ilo┼Ťci uczestników sp┼éywu ( uzgadnianej w trybie roboczym z zamawiaj─ůcym) wraz z kamizelkami asekuracyjnymi i wios┼éami

2)                  Transport uczestników na miejsce sp┼éywu z Pi┼éy i z powrotem do Pi┼éy po zako┼äczeniu sp┼éywu

3)                  Prowiant dla uczestników obejmuj─ůcy : 2 kanapki na uczestnika, wafelek typu „Grzeski”, jab┼éko, banan, woda mineralna 1 litr

4)                  Posi┼éek regionalny : np. danie rybne, zimne napoje, kawa, ciasto oraz organizacja ogniska

5)                  Opiekuna sp┼éywu p┼éyn─ůcego z grup─ů. Czas trwania sp┼éywu 3-6 godzin

6)                  Animatora prowadz─ůcego gry integracyjne wed┼éug programu uzgodnionego z Zamawiaj─ůcym w trybie roboczym

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1         Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od 21.07.2018 r. – 30.10.2018 r.

2         Miejsce wykonania zamówienia: wybrane rzeki pó┼énocnej Wielkopolski wskazane przez Zamawiaj─ůcego

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mog─ů si─Ö ubiega─ç oferenci, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki dopuszczaj─ůce:

1)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 1 Wnioskodawca prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie obj─Ötym przedmiotem zamówienia –(aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG) - sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

 

2)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 2 : Program sp┼éywu  musi spe┼énia─ç wszystkie wymagania okre┼Ťlone w Zamówieniu– sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

3)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 3: dysponuj─ů odpowiednim potencja┼éem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; – sposób oceny: spe┼énia/nie spe┼énia.

4)                  Warunek dopuszczaj─ůcy numer 4: znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia

 

Zamawiaj─ůcy dokona oceny spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych na zasadzie „spe┼énia – nie spe┼énia”, na podstawie do┼é─ůczonych do oferty dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä i wynikaj─ůcych z nich informacji.

 

Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego  wy┼╝ej zamówienia (spe┼énia warunki dopuszczaj─ůce) i jest zainteresowany jego realizacj─ů powinien przygotowa─ç i z┼éo┼╝y─ç u Zamawiaj─ůcego w sposób opisany poni┼╝ej, ofert─Ö zgodnie z formularzem ofertowym, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,.

 

Oferent powinien poda─ç w ofercie cen─Ö brutto za realizacj─Ö ca┼éego zamówienia oraz za 1 sp┼éyw.

 

Oferent powinien tak┼╝e wykaza─ç spe┼énienie wy┼╝ej okre┼Ťlonych warunków dopuszczaj─ůcych. Niespe┼énienie lub niewykazanie spe┼énienia warunków dopuszczaj─ůcych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

5. Sposób przygotowaniaoferty:

 

 1. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
 2. Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim, pisemnie na papierze przy u┼╝yciu no┼Ťnika pisma nie  ulegaj─ůcego  usuni─Öciu  bez  pozostawienia  ┼Ťladów,  wszelkie  pisma  sporz─ůdzone w j─Özykach obcych musz─ů by─ç przet┼éumaczone na j─Özyk polski i podczas oceny ofert Zamawiaj─ůcy b─Ödzie opiera┼é si─Ö na tek┼Ťcie przet┼éumaczonym,
 3. Oferta powinna by─ç sporz─ůdzona na formularzu ofertowym za┼é─ůczonym do niniejszego zapytania,
 4. Ka┼╝da strona oferty powinna by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca mo┼╝e nie podpisywa─ç stron niezapisanych,
 5. Dokumenty sk┼éadaj─ůce si─Ö na ofert─Ö mog─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez Wykonawc─Ö,
  1. Ka┼╝dy dokument sk┼éadaj─ůcy si─Ö na ofert─Ö musi by─ç czytelny.
  2. Ka┼╝da poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi by─ç podpisana przez osob─Ö uprawnion─ů do podpisywania oferty,
  3. Wszelkie poprawki dokonane w tre┼Ťci oferty (przed jej z┼éo┼╝eniem) powinny by─ç opatrzone podpisem osoby podpisuj─ůcej ofert─Ö.  Je┼╝eli  oferta  jest podpisana przez pe┼énomocnika, pe┼énomocnictwo do podpisania oferty winno by─ç do┼é─ůczone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów za┼é─ůczonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniej─ůc─ů,
  4. Oferta musi by─ç podpisana przez Wykonawc─Ö. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby ofert─Ö podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w┼éa┼Ťciwym rejestrze lub ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Je┼╝eli osoba/osoby podpisuj─ůca ofert─Ö dzia┼éa na podstawie pe┼énomocnictwa, to pe┼énomocnictwo to musi w swej tre┼Ťci jednoznacznie wskazywa─ç uprawnienie do podpisania oferty. Pe┼énomocnictwo to musi zosta─ç do┼é─ůczone do oferty i musi by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem.
  5. Ofert─Ö (wraz z za┼é─ůcznikami) nale┼╝y umie┼Ťci─ç w zamkni─Ötej kopercie. Koperta powinna by─ç nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budzi┼éo to ┼╝adnych w─ůtpliwo┼Ťci co do mo┼╝liwo┼Ťci jej wcze┼Ťniejszego otwarcia lub ujawnienia tre┼Ťci oferty przez osoby nieupowa┼╝nione. Koperta b─Ödzie zaadresowana na adres Zamawiaj─ůcego, a ponadto b─Ödzie posiada─ç oznaczenie:

 

„Sp┼éywy kajakowe".

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobi┼Ťcie w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo,
  2. lub za po┼Ťrednictwem poczty na powy┼╝szy adres
  3. lub wysłać na adres poczty elektronicznej nowy.horyzont@op.pl
  4. Termin z┼éo┼╝enia oferty: do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15.00 Oferent mo┼╝e przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert zmieni─ç lub wycofa─ç swoj─ů ofert─Ö.

3.            Miejsce i termin otwarcia ofert:, w Fundacji Nowy Horyzont, Ró┼╝a Wielka 31 A, 64-930 Szyd┼éowo Otwarcie nast─ůpi w dniu 21.07.2018 r. o godz. 09.00.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po terminie sk┼éadania ofert zostanie niezw┼éocznie zwrócona Wykonawcy.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Wykonawców wyja┼Ťnie┼ä, dotycz─ůcych z┼éo┼╝onych ofert.

 

7. Kryteria brane pod uwag─Ö przy ocenie ofert:

 

najni┼╝sza cena - 100%.

 

8.       Termin zwi─ůzania ofert─ů

 

Termin zwi─ůzania ofert─ů wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi─ůzania oferta rozpoczyna si─Ö wraz z up┼éywem terminu sk┼éadania ofert

9. Istotne warunki umowy

 

Faktura za przedmiot zamówienia p┼éatna b─Ödzie przelewem z konta Zamawiaj─ůcego w terminie 14 dni od dnia wp┼éywu faktury. Dopuszcza si─Ö wystawianie faktur po zrealizowaniu ka┼╝dego ze sp┼éywów.

 

10.   Pozosta┼ée informacje

 

 1. Osoba upowa┼╝niona do kontaktu z wykonawcami: El┼╝bieta Raczkowska- Bogdanowicz, 505 430 762
  1. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e:
 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my┼Ťl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie┼╝ nie jest og┼éoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych,
 • niniejsze zapytanie  nie  jest  post─Öpowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych, oraz nie kszta┼étuje zobowi─ůzania Zamawiaj─ůcego do przyj─Öcia którejkolwiek z ofert. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze z┼éo┼╝onych ofert,

 

 • Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego
 • wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania si─Ö tylko z wybranym Oferentem.

W za┼é─ůczeniu:

 1. Formularz ofertowy.
 2. O┼Ťwiadczenie o braku powi─ůza┼ä kapita┼éowych i osobowych z Zamawiaj─ůcym

 

 

Za┼é─ůcznik nr 1

 

 

 

Dane oferenta:


FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa:          ............................................................................................................................

Adres:            ............................................................................................................................

NIP:                ............................................................................................................................

REGON:        ............................................................................................................................

Nr tel.:           ............................................................................................................................

Nr faxu:         ............................................................................................................................

e-mail:           .............................................................................................................................

 

Oferuj─Ö/emy realizacj─Ö sp┼éywów kajakowych zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz Fundacji Nowy Horyzont w nast─Öpuj─ůcej cenie brutto -  koszt jednego sp┼éywu:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cena brutto ca┼éo┼Ťci zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia od 22.07.2018 r. do 30.10.2018 r.

 

Ponadto o┼Ťwiadczam/y, ┼╝e:

1)                  Oferta jest wa┼╝na 30 dni od daty jej z┼éo┼╝enia.

2)                  Zapozna┼éem/li┼Ťmy  si─Ö  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiaj─ůcego  i nie wnosimy  do  nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä,

3)                  Uzyska┼éem/li┼Ťmy   wszelkie   niezb─Ödne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

 

OŚWIADCZENIA:

 

 1. O┼Ťwiadczam/y,    i┼╝     posiadam/y    uprawnienia       do    wykonywania    okre┼Ťlonej       dzia┼éalno┼Ťci    lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania.
  1. O┼Ťwiadczam/y,          i┼╝             posiadam/y           do┼Ťwiadczenie, odpowiedni─ů      kadr─Ö      i kwalifikacje oraz znajduj─Ö/znajdujemy si─Ö w sytuacji ekonomicznej umo┼╝liwiaj─ůcej wykonanie zamówienia.
  2. O┼Ťwiadczam/y,          i┼╝             zapozna┼éam/em    si─Ö z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiaj─ůcego i nie wnosz─Ö do nich ┼╝adnych zastrze┼╝e┼ä.

 

 

Miejscowo┼Ť─ç ............................, dnia ....................................

 

 

…………………………………………………………………….

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

do sk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

Za┼é─ůcznik 2

 

 

…………………………………………………

piecz─Ö─ç firmowa Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych

 

Przyst─Öpuj─ůc do post─Öpowania w sprawie udzielenia zamówienia o┼Ťwiadczam, ┼╝e nie jestem powi─ůzany osobowo lub kapita┼éowo z Zamawiaj─ůcym tj. Fundacja Nowy Horyzont.

Przez powi─ůzania osobowe  lub kapita┼éowe rozumie  si─Ö wzajemne powi─ůzania pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami     wykonuj─ůcymi     w imieniu     Zamawiaj─ůcego     czynno┼Ťci     zwi─ůzane     z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc─ů, polegaj─ůce w szczególno┼Ťci na:

a)      uczestniczeniu w spó┼éce jako wspólnik spó┼éki cywilnej lub spó┼éki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udzia┼éów lub akcji;

c)      pe┼énieniu  funkcji   cz┼éonka   organu  nadzorczego   lub  zarz─ůdzaj─ůcego,  prokurenta, pe┼énomocnika;

d)      pozostawaniu w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te┼Ťciowie, zi─Ö─ç, synowa), w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze┼ästwo, krewni ma┼é┼╝onka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………….,dnia ………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

Piecz─Ö─ç i podpis osób uprawnionych

dosk┼éadania  o┼Ťwiadcze┼ä woli w imieniu