close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Na ┼Ťcie┼╝ce reintegracji -dzia┼éania sieciuj─ůce w subregionie pilskim


 

.


 

 

 

 Fundacja Nowy Horyzont w partnerstwie z Regionalnym  O┼Ťrodkiem Polityki Spo┼éecznej w Poznaniu zaprasza do udzia┼éu w projekcie: „Na ┼Ťcie┼╝ce reintegracji –dzia┼éania sieciuj─ůce w subregionie pilskim”. Projekt jest realizowany w okresie wrzesie┼ä 2016 – grudzie┼ä 2018 w ramach Poddzia┼éania 7.1.2 WRPO +, na obszarze powiatów pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz w─ůgrowieckiego.

Cel g┼éówny projektu - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagro┼╝onych ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu us┼éug aktywnej integracji do 31.12.2018r.. Cel ten jest zgodny z celem Priorytetu VII WRPO + i dzia┼éania 7.1.2. Cel zostanie osi─ůgni─Öty
poprzez rozwój trwalej wspó┼épracy JST, OPS,NGO,firm. Cele szczegó┼éowe to stworzenie spójnego systemu us┼éug aktywnej integracji w subregionie oraz aktywizacja osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym. Do realizacji celu przyczyni─ů si─Ö dzia┼éania sieciuj─ůce oraz dzia┼éania aktywizacji spo┼éeczno - zawodowej
prowadzone w stosunku do beneficjentów.Wsparciem zostanie obj─Ötych 118 osób zagro┼╝onych wykluczeniem.Rezultatem wykorzystania modelowych narz─Ödzi wypracowanych we wspó┼épracy z ROPS b─Öd─ů: 67 osób podejmie i utrzyma aktywny sposób funkcjonowania, 26 osób wróci na rynek
pracy, a 27 osób zdob─Ödzie kwalifikacje na kursach i szkoleniach zawodowych (potw. certyfikatem). Ponadto dzia┼éania sieciuj─ůce przyczyni─ů si─Ö do wdro┼╝enia, rozwoju i upowszechnienia us┼éug aktywnej integracji w subregionie pilskim (z wy┼é─ůczeniem powiatu z┼éotowskiego), co b─Ödzie mia┼éo wp┼éyw na
wzrost szans na rynku pracy osób zagro┼╝onych ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym. Rezultatem dzia┼éa┼ä sieciuj─ůcych-realizowanych poprzez spotkania, warsztaty merytoryczne, interdyscyplinarne, mi─Ödzysektorowe, wizyty studyjne i inne formy wymiany do┼Ťwiadcze┼ä- b─Ödzie zawarcie porozumie┼ä o
wspó┼épracy na rzecz dzia┼éa┼ä z zakresu aktywnej integracji i ograniczania obszarów wykluczenia spo┼é. .Cel zostanie osi─ůgni─Öty równie┼╝ poprzez doprowadzenie do podpisania 11 porozumie┼ä o wspó┼épracy w wybranych gminach na rzecz aktywnej integracji, co przyczyni si─Ö do spójno┼Ťci i wzrostu zatrudnienia.

Ca┼ékowita warto┼Ť─ç projektu 1 932 081,00 PLN

Kwota dofinansowania 1 835 476,95 PLN

Biuro projektu mie┼Ťci si─Ö w Pile, przy ul. D─ůbrowskiego 8 (Investpark).

Nasz projekt skierowany jest w pierwszej kolejno┼Ťci do gmin, które z ró┼╝nych wzgl─Ödów nie realizuj─ů  projektów z zakresu aktywnej integracji finansowanych w ramach Dzia┼éania 7.1.2 WRPO +. Udzia┼é w projekcie mo┼╝e by─ç dla nich okazj─ů do zebrania do┼Ťwiadcze┼ä oraz impulsem do samodzielnej realizacji kolejnych projektów.

W naszym projekcie realizowane b─Öd─ů nast─Öpuj─ůce zadania (ka┼╝de z inn─ů grup─ů docelow─ů):

1.       Aktywizacja spo┼éeczna/szkolenia zawodowe/sta┼╝e

Realizator zadania: Fundacja Nowy Horyzont.

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zwłaszcza:

  • Korzystaj─ůcy ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej
  • Zakwalifikowani do III profilu pomocy
  • Osoby korzystaj─ůce z PO P┼╗

W wybranych gminach subregionu pilskiego prowadzone b─Öd─ů dzia┼éania z zakresu reintegracji spo┼éeczno-zawodowej (wzorowane na do┼Ťwiadczeniach Fundacji w Programie Aktywizacja i Integracja). PAI zak┼éada zindywidualizowane podej┼Ťcie do uczestnika, dostosowanie programu szkole┼ä do jego kompetencji, zaanga┼╝owanie równie┼╝ otoczenia osób wykluczonych w procesie reintegracji; obejmuje on warsztaty kompetencji spo┼éecznych po┼é─ůczone z pracami spo┼éecznie u┼╝ytecznymi. Aktywizacja realizowana b─Ödzie w grupach 10-cio osobowych. Reintegracja spo┼éeczna prowadzona b─Ödzie przez do┼Ťwiadczonych psychologów/pedagogów oraz doradców zawodowych.

Cykl szkoleniowy  obejmuje:

  • 80 godzin warsztatów kompetencji spo┼éecznych i zawodowych,
  • reintegracj─Ö zawodow─ů  w formie  80 godzin PSU dla ka┼╝dego uczestnika (zakres prac uzgadniany ze spo┼éeczno┼Ťci─ů  lokaln─ů),

 Dla cz─Ö┼Ťci  uczestników ( 3 osoby z grupy) przewidujemy odbycie 2-miesi─Öcznych sta┼╝y zawodowych oraz organizacj─Ö szkole┼ä zawodowych podnosz─ůcych ich kompetencje.

Dodatkowo w zale┼╝no┼Ťci od indywidualnych potrzeb uczestnicy obj─Öci zostan─ů indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz doradztwem prawnym.

Uruchomiona zostanie równie┼╝ grupa wsparcia dla uczestników projektu prowadzona przez psychologów/pedagogów.

 Uczestnikom modu┼éy aktywizacja zapewniamy  zwrot kosztów dojazdu na warszaty oraz pocz─Östunek.

W realizacji ww. zadania b─Ödziemy wspó┼épracowa─ç g┼éównie z O┼Ťrodkami Pomocy Spo┼éecznej, Powiatowymi Urz─Ödami Pracy, JST ,so┼étysami  i pracodawcami.

Regulamin projektu na ┼Ťcie┼╝ce reintegracji

Formularz zgłoszeniowy

 Wype┼énione formularzez zg┼éoszeniowe prosimy sk┼éada─ç w biurze projektu, lub w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej gminy w której aktualnie realizujemy aktywizacj─Ö spo┼éeczn─ů i zawodow─ů. Informacje znajduj─ů sie na naszym profilu FB https://www.facebook.com/fundacjanowyhoryzont/ 

  2.       Tworzenie innowacyjnych strategii rozwoju po┼é─ůczonych ze strategiami spo┼éecznymi

Realizator zadania: Fundacja Nowy Horyzont.

Grupa docelowa: przedstawiciele  w┼éadz lokalnych, OPS, organizacji pozarz─ůdowych,

 Zadanie wynika zKrajowego Programu Przeciwdzia┼éania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo┼éecznemu 2020 . istotnym elementem tego programu jest Dzia┼éanie VI.1. Uporz─ůdkowanie systemu programowania polityki spo┼éecznej. Efektywno┼Ť─ç polityki publicznej zale┼╝y w istotnym stopniu od w┼éa┼Ťciwego i partycypacyjnego zaprogramowania tej polityki, wskazuj─ůcej cele i rezultaty do osi─ůgni─Öcia. W KPPUiWS  Przewiduje si─Ö :

  • wprowadzenie obowi─ůzku przygotowania jednolitej strategii polityki spo┼éecznej gminy (lub cz─Ö┼Ťci  spo┼éecznej  strategii  rozwoju)  na  poziomie  gminy  i  województwa,  zast─Öpuj─ůc  gminne i powiatowe strategie rozwi─ůzywania problemów spo┼éecznych znajduj─ůcych równie┼╝ swoje odzwierciedlenia w programach rozwoju gospodarczego;
  • wprowadzenie jednolitych trzyletnich programów polityki spo┼éecznej (gminnych i powiatowych programów rozwoju) obejmuj─ůcych wszystkie dotychczasowe programy, w tym program wspó┼épracy z organizacjami obywatelskimi, z planem finansowym i wska┼║nikami realizacyjnymi;

 W gminach subregionu pilskiego prowadzone b─Öd─ů warsztaty, których celem jest  przegl─ůd istniej─ůcych w gminach dokumentów strategicznych i programowych w celu przygotowania do opracowania jednolitych strategii rozwoju obejmuj─ůcych funkcjonuj─ůce dotychczas ró┼╝norodne programy. Obecnie na poziomie gmin istnieje wiele ró┼╝nych strategii i programów, które cz─Östo nie s─ů ze sob─ů spójne; du┼╝a ilo┼Ť─ç dokumentów strategicznych  powoduje brak jasnego przekazu dla spo┼éeczno┼Ťci lokalnej oraz trudno┼Ťci z w┼é─ůczeniem jej w realizacj─Ö ww. strategii.

 W realizacji ww. zadania b─Ödziemy wspó┼épracowa─ç g┼éównie z przedstawicielami JST, O┼Ťrodków  Pomocy Spo┼éecznej, organizacji pozarz─ůdowych.

 3.       Dzia┼éania sieciuj─ůce

Realizator zadania: Regionalny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Poznaniu

Grupa docelowa : przedstawiciele w┼éadz lokalnych, OPS, organizacji pozarz─ůdowych

W ramach zadania prowadzone b─Öd─ů warsztaty i szkolenia podnosz─ůce poziom wiedzy i kompetencje skierowane do JST,OPS,NGO i innych podmiotów dzia┼éaj─ůcych w sferze integracji spo┼éecznej. Planowane s─ů warsztaty i szkolenia na poziomie poszczególnych gmin ale równie┼╝ konferencje powiatowe i subregionalne. Przewidujemy promocj─Ö dobrych praktyk poprzez organizacj─Ö wizyt studyjnych, których uczestnikami  b─Öd─ů przedstawiciele samorz─ůdów lokalnych: gminnych i powiatowych, organizacji pozarz─ůdowych, o┼Ťrodków pomocy spo┼éecznej i innych zainteresowanych podmiotów.

 Powy┼╝sze 3 dzia┼éania realizowane w projekcie maj─ů uzupe┼énia─ç si─Ö, inspiruj─ůc do nowego podej┼Ťcia i nowych rozwi─ůza┼ä w zakresie pomocy spo┼éecznej.

 Partner projektu 

Regionalny O┼Ťrodek Polityki Spo┼éecznej w Poznaniu – jest  wojewódzk─ů samorz─ůdow─ů jednostk─ů organizacyjn─ů realizuj─ůc─ů zadania z zakresu polityki spo┼éecznej a w szczególno┼Ťci pomocy spo┼éecznej. ROPS zajmuje si─Ö m.in. monitorowaniem wybranych problemów spo┼éecznych, promowaniem nowych rozwi─ůza┼ä w zakresie pomocy spo┼éecznej ,koordynowaniem dzia┼éa┼ä na rzecz sektora ekonomii spo┼éecznej w regionie. Dysponuje wykwalifikowan─ů  kadr─ů, posiada do┼Ťwiadczenie w realizacji wielu projektów finansowanych ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej. Wi─Öcej o partnerze http://www.rops.poznan.pl

Fundacja Nowy Horyzont - dzia┼éa w obszarze integracji spo┼éecznej od 2007 roku. Realizuje projekty g┼éównie w pó┼énocnej Wielkopolsce i woj. Zachodniopomorskim. Swoje do┼Ťwiadczenia zbiera┼éa realizuj─ůc projekty w ramach PO Kapita┼é Ludzki, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz na zlecenie Powiatowych Urz─Ödów Pracy. Uczestnikami projektów by┼éy dzieci  i m┼éodzie┼╝, spo┼éeczno┼Ťci lokalne, osoby wykluczone. W swojej pracy stawia na wzajemno┼Ť─ç – wolontariat uczestników projektów. Nasi wolontariusze pracowali na rzecz szkó┼é, domów dziecka, domów pomocy spo┼éecznej a tak┼╝e porz─ůdkowali zabytkowe obiekty militarne Wa┼éu Pomorskiego.

Bie┼╝─ůce Informacje o prowadzonych w projekcie dzia┼éaniach na stronie  https://www.facebook.com/fundacjanowyhoryzont/